Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác cải cách và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

07/05/2021 | 12:00 AM

Với chức năng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch và đầu tư, trong thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt công tác cải cách và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Số lượt truy cập :