Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

04/03/2021

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thực hiện xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đề cương gửi kèm.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến thực hiện phức tạp trên cả nước, nguy cơ dịch bệnh xâm nhập và bùng phát trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là rất lớn. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021; Văn bản số 1065/UBND-VX1 ngày 18/02/2021; Sở Kế hoạch và Đầu tư yêu cầu các doanh nghiệp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia  phòng chống dịch Covid-19 và Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch; Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 1065/UBND-VX1 ngày 18/02/2021, Thông báo số 36/TB-UBND ngày 15/02/2021 và hướng dẫn của Sở Y tế tại văn bản số 229/SYT-NVYD ngày 17/02/2021; Văn bản số 310/SKHĐT-KTĐN ngày 02/02/2021 và văn bản số  410/SKHĐT-KTĐN ngày 17/02/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (được sao gửi kèm theo).

Để có thông tin đầy đủ về các biện pháp quản lý, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 trong công nhân và người lao động tại các doanh nghiệp, đồng thời tổng hợp các tồn tại, khó khăn, vướng mắc tại doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh;  Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp thực hiện xây dựng báo cáo về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo đề cương gửi kèm và gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 11/3/2021 để kịp thời tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Địa chỉ email nhận báo cáo: hiennt@vinhphuc.gov.vn hoặc nguyenhiena2@gmail.com.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện.

Nội dung chi tiết công văn số 517/SKHĐT-KTĐN trong file đính kèm.

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :