Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện tốt công tác tham mưu giúp Ban Chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc

24/02/2021

Với vai trò là cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp, trong thời gian qua Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện tốt công tác tham mưu, đề xuất kế hoạch, chương trình công tác.

Công tác chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc của Ban chỉ đạo và Kế hoạch chỉ đạo được triển khai với nhiều nội dung phù hợp với thực tiễn

Ngay sau khi có quyết định định số 02-QĐ/BCĐ ngày 01/8/2016 của Ban chỉ đạo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc tỉnh, các thành viên Ban chỉ đạo đã bám sát nhiệm vụ cùng Tổ giúp việc xây dựng Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo và tham mưu cho đồng chi Trưởng ban hành Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 15/8/2016 về Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo, trong đó đề ra 19 giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo điều hành gồm: (1) Xây dựng kế hoạch chương trình công tác hàng năm của Ban Chỉ đạo; (2) Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền quảng bá môi trường đầu tư của tỉnh; (3) Nâng cao tính chủ động của các cấp các ngành trong hoạt động xúc tiến đầu tư; (4) Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; (5) Rà soát, điều chỉnh cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư; (6) Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh; (7) Đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp để thu hút đầu tư; (8) Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kết nối các khu công nghiệp, khu du lịch với trục giao thông chính; (9) Củng cố, nâng cấp, duy trì bộ máy đơn vị được giao hoạt động chuyên trách về xúc tiến đầu tư; (10) Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ Tinh ủy về cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh; (11) Thành lập Trung tâm hành chính công của tỉnh; (12) Thực hiện tốt các Nghị quyết của Chính Phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp; (13) Cam kết và thực hiện đúng cam kết với nhà đầu tư, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; (14) Tăng cường công tác quản lý doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh; (15) Chỉ đạo ngân hàng nhà nước - Chi nhánh tỉnh Vĩnh phúc chỉ đạo các tổ chức tín dụng đổi mới quy trình thủ tục cho vay; (16) Chỉ đạo các cấp, ngành tạo điều kiện thuận lợi về đất đai, hạ tầng cho doanh nghiệp; (17) Tổ chức thực hiện tốt Cổng thông tin đối thoại “Doanh nghiệp - Chính Quyền”; (18) Xây dựng, đưa vào hoạt động Hệ thống tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh khó khăn, vướng mắc của tổ chức cá nhân; (19) Triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Công tác chỉ đạo các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách, các giải pháp để thực hiện, nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của tỉnh được quan tâm

Ban Chỉ đạo ban hành văn bản số 2481/BCĐ ngày 30/9/2016 yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng và đề xuất các chương trình, đề án, cơ chế và chính sách thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/9/2016 về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2020 và Chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo nhằm tạo sự đột phá trong công tác xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, minh bạch, thông thoáng. Việc nghiên cứu xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương, cơ chế, chính sách và giải pháp để thực hiện gắn với công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp là một trong nhiệm vụ trọng tâm xuyên xuốt trong công tác chỉ đạo điều hành của bộ máy chính quyền các cấp chiếm phần lớn thời gian và nội dung công tác. Đây là nhiệm vụ thường xuyên nên được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt qua tâm chỉ đạo.

 Công tác theo dõi đôn đốc các sở, ngành địa phương triển khai các giải pháp, nhiệm vụ nhằm thực hiện công tác xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp của tỉnh được quan tâm thực hiện nghiêm túc

Các thành viên Ban chỉ đạo thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ được giao trong chương trình hoạt động tại Quyết định số 03-QĐ/BCĐ ngày 15/8/2016 của Ban chỉ đạo Xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc.

Các nội dung kế hoạch của Ban chỉ đạo đã được UBND tỉnh đưa vào nội dung chương trình công tác năm của UBND tỉnh và chương trình công tác của các Sở, ngành, địa phương do đó các nhiệm vụ được giao được các cơ quan nghiêm túc thực hiện. Hằng năm trên cơ sở nhiệm vụ được giao, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đều có yêu cầu tổng hợp đánh giá kiểm điểm, kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị và các nhiệm vụ nào không hoàn thành đều có gợi ý kiểm điểm và gắn với đánh giá xếp loại của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu. 

Hàng tháng, lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp nghe các cơ quan được phân công theo dõi các dự án và nhà đầu tư báo cáo tiến độ triển khai dự án, có ý kiến chỉ đạo kịp thời giải quyết, tháo gỡ khó khăn, kiến nghị của nhà đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư - cơ quan thường trực ban chỉ đạo nghiêm túc thực hiện chế độ báo cáo định kỳ tình hình triển khai các dự án của nhà đầu tư, cung cấp thông tin kịp thời để UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các đề nghị của Nhà đầu tư cũng như đưa ra các đề xuất, kiến nghị UBND tỉnh nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện cam kết đầu tư cho từng dự án.

Tham gia xây dựng cơ chế chính sách và tổ chức thực hiện các giải pháp về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp thuộc chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc

Sau 5 năm triển khai thực hiện, các thành viên Ban chỉ đạo với nhiệm vụ được phân công đã kịp thời tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều nội dung quan trọng trong chương trình hoạt động của Ban chỉ đạo như: Thực hiện thành công hội nghị XTĐT nhân dịp kỷ niệm 20 năm tái lập tỉnh; Thành lập bộ phận Japaldesk tại Vĩnh Phúc (cơ quan thường trực là Sở Kế hoạch và Đầu tư) để hỗ trợ các nhà đầu tư đến từ Nhật Bản;  Thực hiện ký thỏa thuận hợp tác và cam kết với VCCI trong việc tạo lập môi trường đầu tư thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển giai đoạn 2016-2020...Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo sát sao của đồng chí Trưởng Ban chỉ đạo và các thành viên Ban chỉ đạo trong một thời gian ngắn các sở, ngành và địa phương đã rất chủ động, tích cực tham mưu trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh ban hành một số nghị quyết quan trọng:

- Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/09/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về một số giải pháp cơ bản cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021;

- Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về khuyến khích đầu tư các dự án tại vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế giai đoạn 2016-2021;

-  Nghị quyết số 45/2016/NQ-HĐND ngày 27/9/2016 về một số biện pháp hỗ trợ đặc thù cho các hộ gia đình, cá nhân khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện quy hoạch xây dựng các khu đô thị du lịch, dịch vụ chất lượng cao tại các vùng khó chuyển đổi cơ cấu kinh tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021;

- Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc.

- Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021;

- Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị quyết số 50/2018/NQ-HĐND ngày 18/12/2018 về việc hỗ trợ đầu tư, phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2019-2021;

- Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

 - Nghị quyết số 90/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh về việc Hỗ trợ kinh phí thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2020.

Đây là những nội dung hết sức quan trọng mang tính đột phá nhằm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh trong chương trình hoạt động Xúc tiến đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc trong giai đoạn 2016-2021. Trên cơ sở các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn nghiên cứu đề xuất ban hành nhiều quyết định, kế hoạch để triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

+ Quyết định số 3189/QĐ-UBND, ngày 11/10/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 -2020; Kế hoạch số 7752/KH-UBND ngày 31/10/2016 tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 01/9/2016, hằng năm đều chỉ đạo tổng kết đánh giá và ban hành Kế hoạch nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

+ Kế hoạch số 1263/KH-UBND ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/9/2016, trong đó đã đề ra 6 nội dung và giải pháp chủ yếu để triển khai thực hiện Nghị quyết.

+ Kế hoạch số 7272/KH-UBND ngày 10/10/2016 triền khai thực hiện Nghị quyết số 45 của HĐND tỉnh, trong đó đã đề ra 4 nội dung và 4 giải pháp để thực hiện Nghị quyết; phân công nghiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, huyện thị tổ chức thực các nội dung và giải pháp đã nêu; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

+ Cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2020 của HĐND tỉnh về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn Vĩnh Phúc bằng các quyết định: (1) Quyết định số 53/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 về việc ban hành quy định thực hiện hỗ trợ chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh; (2) Quyết định số 42/2017/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 về việc thực hiện hỗ trợ chi phí quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh đối với các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư; (3) Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND ngày 13/10/2017 Quy định về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; (4) Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 Về thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; (5) Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 03/10/2017 về việc thực hiện hỗ trợ giá thuê hạ tầng đối với các nhà đầu tư thứ cấp thuê lại đất trong các Khu công nghiệp được đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách theo Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 ; (6) Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND ngày 28/08/2017 về việc thực hiện hỗ trợ chi phí lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư trực tiếp thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư trên địa bàn tỉnh; (7) Quyết định số 23/2017/QĐ-UBND ngày 28/07/2017 về việc thực hiện hỗ trợ chi phí lập hồ sơ, thủ tục giới thiệu địa điểm, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các dự án thuộc lĩnh vực khuyến khích đầu tư của tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngoài các quyết định trên, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện các biên bản ghi nhớ, quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và phân công lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư lớn, trọng điểm trên địa bàn tỉnh để kịp thời chỉ đạo.

Đặc biệt trong giai đoạn cuối từ đầu năm 2020 đến nay, trước tình hình đại dịch  Covid-19 bùng phát trên toàn cầu trong đó Việt Nam và Vĩnh Phúc là một trong những địa phương đầu tiên chịu tác động ảnh hưởng đầu tiên, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đặc biệt là sự quyết tâm đồng lòng của cả hệ thống chính trị nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã được kiểm soát tốt, góp phần tạo sự ổn định về môi trường đầu tư kinh doanh giúp các doanh nghiệp yên tâm sản xuất kinh doanh (đến nay không có doanh nghiệp nào phải dừng sản xuất, kinh doanh vì dịch bệnh). Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản quan trọng để chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng thời hai nhiệm vụ phòng chống dịch và phát triển kinh tế, cụ thể: Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chủ động, quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội; UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 12/3/2020 triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo kết luận số 2057-TB/TU ngày 25/02/2020 và Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 09/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục chủ động, quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng năm 2020, đây là những chỉ đạo hết sức kịp thời của các đồng chí trong Ban chỉ đạo góp phần tháo gỡ khó khăn vướng mắc, giúp các nhà đầu tư, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh được Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp đánh giá cao.

Việc theo dõi, chỉ đạo các cấp các ngành, địa phương thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các vụ việc, công tác đảm bảo an ninh, trật tự, giải quyết các khiếu kiện liên quan để tạo môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệ; Công tác chỉ đạo nắm bắt dư luận, công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân toàn tỉnh trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách được chú trọng quan tâm

Trong năm 05 qua, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nghiêm túc. Hằng năm, Thanh tra tỉnh đều xây dựng Kế hoạch thanh tra trình UBND tỉnh phê duyệt tránh chồng chéo trong công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 06/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, thực hiện thanh tra, kiểm tra theo đúng quy định của pháp luật (không quá một lần/năm); kết hợp thanh tra, kiểm tra liên ngành nhiều nội dung trong một đợt thanh tra, kiểm tra, trừ trường hợp thanh tra, kiểm tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. Chỉ đạo các cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến phản ánh của báo chí, dư luận đối với một số dự án chậm triển khai, dự án có dấu hiệu vi phạm các quy định của pháp luật để kịp thời có phương án xử lý tránh làm ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh.

Công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn được quan tâm chỉ đạo bám sát mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về xúc tiến đầu đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện cho sự phát triển của doanh nghiệp. Đảm bảo các vấn đề về an ninh kinh tế, công tác thẩm định các dự án và năng lực nhà đầu tư được thực hiện có hiệu quả, hạn chế được việc nhà đầu tư không có năng lực, công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được tăng cường; công tác phòng ngừa ngăn chặn đình công, lãn công đã được chủ động thực hiện, không để xảy ra phức tạp trong các doanh nghiệp. Các nội dung liên quan đến khiếu kiện, tranh chấp chủ yếu liên quan đến vấn đề đất đai và quyền lợi giữa các cổ đông và giữa các doanh nghiệp đều được UBND tỉnh kịp thời chỉ đạo không để xảy ra các vụ việc phức tạp góp phần ổn định môi trường đầu tư của tỉnh, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư vào tỉnh.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách của tỉnh liên quan đến xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp đều được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc, đoàn thể phổ biến triển khai đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh nhằm tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện. Đặc biệt là các chủ trương, chính sách liên quan đến quyền lợi của nhân dân khi có đất thu hồi để triển khai thực hiện các dự án đầu tư. Qua chỉ đạo công tác nắm bắt dư luận  đã kịp thời chỉ đạo và có điều chỉnh phù hợp đối với những tồn tại vướng mắc có liên quan.

Chỉ đạo việc đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động

Nội dung này được Ban chỉ đạo xác định là nhiệm vụ xuyên xuốt, thường xuyên của các sở, ngành, địa phương là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh. Trong đó, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện cải cách thủ tục hành chính thuộc các lĩnh vực mà các doanh nghiệp quan tâm khi đầu tư tại tỉnh như: thủ tục đầu tư, thành lập doanh nghiệp, đất đai, môi trường, quy hoạch, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, thuế, hải quan, cấp điện, nước, dịch vụ tài chính, ngân hàng, viễn thông... Hằng năm, UBND tỉnh đều có chỉ đạo các cơ quan liên quan rà soát, đơn giản hóa và rút ngắn thời gian giải quyết trong đó đã thực hiện rút giảm nhiều thủ tục hành chính từ 30-50% so với quy định công bố công khai trên mạng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp tiếp cận và thực hiện.

Hiện nay, hầu hết các thủ tục hành chính có liên quan đến người dân doanh nghiệp đã được thực hiện liên thông qua Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh và của huyện, thành phố . Hằng tháng, đều có báo cáo đánh giá kết quả giải quyết thủ tục hành chính của người dân doanh nghiệp đối với từng sở, ngành, đơn vị có liên quan. Thông qua kết quả giải quyết thủ tục hành chính sẽ xếp loại, đánh giá đối với từng cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sở Nội vụ, Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra công vụ hằng năm theo kế hoạch để kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính đối với người dân, doanh nghiệp góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ công và nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp tham gia giải quyết thủ tục hành chính do người dân, doanh nghiệp.

Chỉ đạo tổng hợp, báo cáo giải quyết các kiến nghị khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Đây là nhiệm vụ được các thành viên Ban Chỉ đạo đặc biệt quan tâm coi đây là một trọng những giải pháp xúc tiến đầu tư tại chỗ có hiệu quả nhất. Vì vậy, hầu hết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư, doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh trong thời gian qua đều được tổng hợp, chỉ đạo giải quyết kịp thời. Đối với các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ ngành, Trung ương UBND tỉnh đều có văn bản giao các cơ quan tham mưu nghiên cứu có văn bản đề xuất gửi Bộ ngành, Trung ương để kịp thời tháo gỡ, một số nội dung cần tập trung giải quyết sớm, các cơ quan chủ trì tham mưu cho Lãnh đạo UBND tỉnh trực tiếp làm việc, xin ý kiến Bộ ngành, Trung ương để sớm có kết quả.

Qua tổng hợp kết quả đánh giá các thành viên Ban chỉ đạo đã tích cực bám sát phân công nhiệm vụ của Đồng chí Trưởng ban để tổ chức chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đảm bảo nội dung và chương trình kế hoạch đề ra góp phần quan trọng vào những kết quả trong thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn 2016-2020./.

BBT

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :