Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Những chính sách nổi bật có liệu lực từ tháng 9/2020

15/09/2020

1. Hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp từ 01/9/2020:
Căn cứ Khoản 5, Điều 1, Nghị định 81/2020/NĐ-CP ngày 09/7/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018 quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, hồ sơ phát hành trái phiếu của doanh nghiệp gồm:
- Phương án phát hành trái phiếu theo quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018;
- Bản công bố thông tin về đợt phát hành trái phiếu theo Phụ lục 1 ban hành kèm theo Nghị định 163/2018/NĐ-CP ngày 04/12/2018;
- Hợp đồng ký kết giữa doanh nghiệp phát hành với các tổ chức cung cấp dịch vụ liên quan đến đợt phát hành trái phiếu;
- Báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán;
- Kết quả xếp hạng tín nhiệm của tổ chức xếp hạng tín nhiệm đối với doanh nghiệp phát hành trái phiếu và loại trái phiếu phát hành (nếu có);
- Hợp đồng mua trái phiếu trong đó bao gồm cam kết của nhà đầu tư về việc đã tiếp cận đầy đủ nội dung công bố thông tin trước khi phát hành và hiểu rõ các rủi ro khi mua trái phiếu.
2. Chế độ báo cáo của tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu
Thông tư 77/2020/TT-BTC ngày 14/8/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 81/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp, có hiệu lực thi hành từ ngày 28/9/2020.
Theo đó, tổ chức tư vấn phát hành trái phiếu thực hiện báo cáo định kỳ 06 tháng và hàng năm về việc tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 12 Điều 1 Nghị định số 81/2020/NĐ-CP.
Báo cáo gồm những nội dung sau:
- Số lượng hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong kỳ, khối lượng phát hành thành công trong kỳ;
- Việc tuân thủ quy định về điều kiện và hồ sơ phát hành trái phiếu của các hợp đồng tư vấn phát hành đã thực hiện trong kỳ theo quy định tại Nghị định 163/2018/NĐ-CP và Nghị định số 81/2020/NĐ-CP.
Thời hạn báo cáo:
- Đối với báo cáo 06 tháng, chậm nhất là ngày 31/7 hàng năm;
- Đối với báo cáo năm, chậm nhất là ngày 31/01 năm tiếp theo.
 
3. Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp từ 01/9/2020
Ngày 10/7/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 về việc ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho doanh nghiệp từ ngày 01/9/2020.
Theo đó, mẫu Quy chế kiểm toán này áp dụng đối với:
- Công ty niêm yết;
- Doanh nghiệp mà nhà nước sở hữu trên 50% vốn điều lệ là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con;
- Doanh nghiệp nhà nước là công ty mẹ hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con.
Các doanh nghiệp không thuộc diện nêu trên được khuyến khích xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ ban hành kèm theo Thông tư 66/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020.
4. Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ dùng cho CQNN, ĐVSN công
Đây là nội dung tại Thông tư 67/2020/TT-BTC ngày 10/7/2020 của Bộ Tài chính ban hành Quy chế mẫu về kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, có hiệu lực từ ngày 01/9/2020.
Theo đó, 03 mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ được ban hành bao gồm:
(1) Quy chế mẫu áp dụng đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (Phụ lục 1);
(2) Quy chế mẫu áp dụng đối với đơn vị sự nghiệp công lập (Phụ lục 2);
(3) Quy chế mẫu áp dụng đối với UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Phụ lục 3).
Mẫu Quy chế kiểm toán nội bộ làm cơ sở cho các CQNN, ĐVSN công lập tham chiếu trong việc xây dựng Quy chế kiểm toán nội bộ đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019.
5. Quy định về phân nhóm gói thầu trang thiết bị y tế
Bộ Y tế ban hành Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực thi hành từ ngày 01/9/2020.
Theo đó, gói thầu trang thiết bị y tế có thể có một hoặc nhiều chủng loại trang thiết bị y tế và mỗi chủng loại trang thiết bị y tế có thể được phân chia theo 06 nhóm, đơn cử như:
- Nhóm 1 gồm các trang thiết bị y tế đáp ứng đồng thời các tiêu chí sau đây:
+ Được ít nhất 02 nước trong số các nước thuộc Phụ lục số I kèm theo Thông tư 14/2020 (sau đây gọi là nước tham chiếu) cấp GCN lưu hành tự do;
+ Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.
- Nhóm 2:
+ Được ít nhất 02 nước tham chiếu cấp GCN lưu hành tự do;
+ Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.
- Nhóm 3:
+ Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp GCN lưu hành tự do;
+ Sản xuất tại nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.
- Nhóm 4:
+ Được ít nhất 01 nước tham chiếu cấp GCN lưu hành tự do;
+ Không sản xuất tại các nước tham chiếu hoặc sản xuất tại Việt Nam.
6. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT ngày 30/6/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 về lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia, đơn cử như sau:
- Bổ sung Khoản 8 Điều 4; Khoản 9 Điều 15.
- Sửa đổi, bổ sung Khoản 8 Điều 15; Điều 16; Khoản 2 Điều 29; Khoản 2 Điều 32.
 
Nhữ Thị Huyền
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :