Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Một số điểm mới về nâng lương cán bộ, công chức, viên chức từ 15/8/2021 (30/07/2021)

Ngày 29/6/2021, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BNV sửa đổi, bổ sung chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 15/8/2021.

Chính phủ ban hành Quyết định hỗ trợ người lao động trong đại dịch Covid (30/07/2021)

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. (28/07/2021)

Ngày 23/7/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Theo đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường tham mưu thực hiện các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công (23/07/2021)

Ngày 21/7/2021, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5943/UBND-KT3 về thực hiện Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải ngân vốn đầu tư công và xuất khẩu bền vững trong những tháng cuối năm 2021 và đầu năm 2022.

Chính phủ ban hành Chương trình Tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 (21/07/2021)

Ngày 15/07/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030.

Tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công (21/07/2021)

Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng CNTT, hướng tới xây dựng chính quyền điện tử nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và thực hiện cải cách hành chính, trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc đã đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trực tuyến, tăng cường mức độ, phạm vi cung cấp dịch vụ DVCTT của Sở.

Nghị định mới quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập (21/07/2021)

Ngày 21/6/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 60/2021/NĐ-CP về việc quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập.

Công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (20/07/2021)

Ngày 17/6/2021, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 778/QĐ-BKHĐT công bố danh mục báo cáo định kỳ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :