Giám đốc

04/05/2016

Giám đốc Sở: Nguyễn Văn Độ

 

+ Điện thoại: 02113 726 678; 0986 085 566

+ Email: donv@vinhphuc.gov.vn                                                 

 

 Lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và điều hành chung mọi hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc.

Trực tiếp chỉ đạo, thực hiện các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư, gồm:

- Công tác quy hoạch tỉnh; xây dựng cơ chế chính sách phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng và tổng hợp kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm và hàng năm. Công tác kế hoạch và đầu tư lĩnh vực: An ninh, quốc phòng.

- Công tác tổ chức cán bộ; thi đua khen thưởng, kỷ luật; văn thư lưu trữ, hành chính; quy chế dân chủ; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; bảo vệ chính trị nội bộ; bảo vệ bí mật nhà nước; ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan.

- Trưởng Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trực tiếp phụ trách các phòng: Tổng hợp quy hoạch; Văn phòng.

 

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :