LỊCH LÀM VIỆC CỦA LÃNH ĐẠO SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ

Thứ/Ngày
Thời gian Nội dung Địa điểm Lãnh đạo chủ trì LĐVP Chuyên viên