Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc triển khai Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025

03/02/2021

Thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh về việc phát triển thương mại điện tử tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, ngày 21/01/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản số 209/SKHĐT-KTN chỉ đạo triển khai thực hiện.

Nhiệm vụ chung

Căn cứ Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh, các phòng tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả vào các nhiệm vụ chuyên môn được giao. Đảm bảo triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đề ra trong Kế hoạch 211/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh; Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử quốc gia giai đoạn 2021-2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 645/QĐ-TTg ngày 15/5/2020; triển khai các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng trên địa bàn tỉnh.

Các phòng theo chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở thực hiện tốt nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư nêu trong Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh.

Tổng hợp cân đối, lồng ghép các nguồn lực, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trong tỉnh với kế hoạch phát triển thương mại điện tử hằng năm;

Thẩm định, trình UBND tỉnh về các dự án, chương trình phục vụ phát triển thương mại điện tử của tỉnh theo quy định;

Hỗ trợ các nhà đầu tư/chủ đầu tư dự án xây dựng hạ tầng thương mại điện tử, công trình phục vụ hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn tỉnh.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ. Kịp thời đề xuất hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền biện pháp xử lý đối với những khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Nhiệm vụ cụ thể

Phòng Đăng ký kinh doanh:

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các thủ tục đăng ký kinh doanh, các thủ tục khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do Sở quản lý;

Rà soát, đề xuất bổ sung danh mục ngành nghề sử dụng trong đăng ký kinh doanh đối với các loại hình kinh doanh dịch vụ thương mại điện tử.

Phòng Kinh tế đối ngoại:

Đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 các thủ tục đăng ký đầu tư, các thủ tục khác liên quan tới hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp do Sở quản lý;

Trung tâm Nghiên cứu, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp:

Phối hợp tổ chức các chương trình đào tạo, tập huấn ngắn hạn cho doanh nghiệp về thương mại điện tử theo các chủ đề chuyên sâu, phù hợp với địa phương và lĩnh vực kinh doanh;

Phòng Kinh tế ngành

Đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 211/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh và các nhiệm vụ nêu trên; Định kỳ tháng 12 hàng năm tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển thương mại điện tử về Sở Công thương theo quy định; Báo cáo đột xuất theo yêu cầu của UBND tỉnh, cơ quan có thẩm quyền về phát triển thương mại điện tử.

Mục tiêu của Kế hoạch 211/KH-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh, đến 2025 đối với ứng dụng thương mại điện tử trong doanh nghiệp:

80% website thương mại điện tử có tích hợp chức năng thanh toán điện tử.

50% doanh nghiệp tiến hành kinh doanh trên sàn giao dịch thương mại điện tử.

40% doanh nghiệp tham gia hoạt động thương mại điện tử trên các ứng dụng di động.

70% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông và truyền thông triển khai hợp đồng điện tử với người tiêu dùng. 100% các đơn vị cung cấp dịch vụ điện, nước, viễn thông, truyền thông chấp nhận thanh toán phí dịch vụ qua phương thức điện tử.

100% các siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng phân phối hiện đại có thiết bị chấp nhận thẻ thanh toán và cho phép người tiêu dùng thanh toán không dùng tiền mặt khi mua hàng./.

NHN

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :