Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020

07/02/2020

Thực hiện kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác cải cách hành chính, vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 04/KH-SKHĐT ngày 15/01/2020 về triển khai công tác phổ biến, tuyên truyền pháp luật và tuyên truyền Cải cách hành chính năm 2020 của Sở. Mục đích của Kế hoạch này nhằm giúp cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), người lao động nhận thức đầy đủ, đúng đắn về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính. Trên cơ sở đó thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ hoặc thực hiện quyền giám sát đối với hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước.

 Đối tượng tuyên truyền: Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Sở kế hoạch và Đầu tư.

 Nội dung tuyên truyền

Tập trung vào việc phổ biến, quán triệt, học tập các văn bản của Trung ương và của tỉnh như: Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHCNN giai đoạn 2011-2020; Quyết định 2948/2015/QĐ-BNV ngày 28/12/2017 của Bộ Nội vụ về phê duyệt Đề án xác định Chỉ số CCHC của các bộ, cơ quan ngag bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Quyết định số 60/QĐ-HĐND ngày 19/7/2012 của HĐND về thông qua chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 30/12/2019 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc, Kế hoạch số 02/KH-SKHĐT ngày 07/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về cải cách hành chính năm 20120 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Hình thức tuyên truyền

Lồng ghép tuyên truyền CCHC với phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật vào các hội nghị sinh hoạt của chi bộ, các cuộc họp chuyên môn, các buổi sinh hoạt định kỳ của Sở với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan; Đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở để cán bộ, công chức, viên chức tiện tra cứu, tìm hiểu và cập nhật. Hưởng ứng tích cực các chương trình, cuộc thi tìm hiểu về pháp luật, triển khai việc cung cấp văn bản pháp luật miễn phí tại cơ quan, gắn với việc công khai trình tự, thủ tục hành chính theo mô hình “một cửa” giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và địa phương.

Thời gian thực hiện

Theo Kế hoạch, trong quý I+II năm 2020: Xây dựng chương trình và thời gian tổ chức tuyên truyền, phổ biến kế hoạch và các văn bản về công tác cải cách hành chính cho cán bộ công chức viên chức của Sở. Nghiên cứu, biên soạn các tài liệu phổ biến, tuyên truyền về CCHC, tài liệu pháp luật trên cổng thông tin doanh nghiệp và đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư và trên cổng thông tin của tỉnh.Tập trung phổ biến các quy định pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước, pháp luật chuyên ngành phục vụ công tác chuyên môn, quyền và nghĩa vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; quy trình, thủ tục khi thực thi công vụ.

 Trong quý III+IV năm 2020:  Phối hợp với Sở Tư pháp, các sở ngành liên quan Tổ chức Hội nghị, Hội thảo, Toạ đàm qua đó phổ biến, quán triệt và triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và liên quan trực tiếp đến các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành./.

 

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :