Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương

29/11/2019

Thực hiện văn bản số 9153/UBND-TH2 ngày 15/11/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp lần thứ 72 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; để tiếp tục phát huy kết quả đạt được và góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ và chương trình, kế hoạch công tác trọng tâm của tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 70 năm ngày thành lập tỉnh, chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII; Ngày 26/11/2019, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản chỉ đạo số 3245/SKHĐT-VP yêu cầu các phòng, trung tâm thuộc Sở thực hiện tốt các nội dung như sau:

- Tiếp tục đẩy mạnh quán triệt tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước gắn với việc “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 Khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”; Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng.

- Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng tới cán bộ, công chức, viên chức  nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

- Tích cực tham gia các phong trào thi đua vào các dịp như kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 70 năm ngày thành lập tỉnh; Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII;…

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, lãnh đạo Sở giao Văn phòng chủ trì tham mưu Lãnh đạo kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng thi đua khen thưởng Sở, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó Chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :