Cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019 - 2025

08/10/2019

Thực hiện Quyết định số 1135/QĐ-BKHĐT ngày 30/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức ngành Kế hoạch và Đầu tư thi đua thực hiện văn hóa công sở ” giai đoạn 2019 -2025; Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 23/9/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở ” giai đoạn 2019 -2025; Ngày  3/10/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch số 286/KH-SKHĐT về triển khai thực hiện phong trào thi đua của Sở.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao ý thức tự tu dưỡng, rèn luyện đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Sở; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí qua đó xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tận tụy, gương mẫu, chuyên nghiệp, kỷ cương, trách nhiệm, tận tình, thân thiện, vì người dân phục vụ; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hằng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác, kiến tạo nên môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả. Bảo đảm tính liên tục và hiệu quả hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tạo môi trường làm việc văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm và minh bạch, góp phần xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại. Cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn; công sở văn minh, khoa học.

Để triển khai thực hiện tốt Kế hoạch đề ra, Lãnh đạo Sở yêu cầu việc thực hiện phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của Sở. Việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua phải thường xuyên, liên tục, có đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương, khen thưởng.

Đối tượng tham gia Kế hoạch là tập thể các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc. Cá nhân cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.

Nội dung thi đua dành cho tập thể và cá nhân cán bộ, công chức, viên chức Sở như sau:

-  Đối với tập thể: Với mục tiêu “thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch đẹp” bao gồm các nội dung thi đua: Xây dựng, ban hành các quy định, nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị về văn hóa công sở. Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; xây dựng và giữ gìn cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp...

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Với mục tiêu “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”, mỗi cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc  cần thi đua thực hiện các nội dung như: Xây dựng hình ảnh tác phong, cốt cách của người cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực sáng tạo, vì người dân phục vụ. Kiến tạo môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả tại cơ quan Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xây dựng chuẩn mực về đạo đức, lối sống của cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư. Xây dựng môi trường làm việc tại cơ quan năng động, chuyên nghiệp

Để đạt được các nội dung thi đua trên cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư phải đạt được những tiêu chí nhất định, cụ thể:

- Đối với tập thể: Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản chỉ đạo, lãnh đạo quản lý, điều hành trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ và các văn bản quy định về văn hóa công sở của cơ quan.Thực hiện đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại cơ quan.  Xây dựng và giữ gìn cơ quan văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp:

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Thực hiện chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính; tuân thủ đúng, đủ các quy định về công vụ, công sở và hành chính. Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ; tác phong chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiến độ công việc.Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử tại nơi làm việc và địa phương cư trú. Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống. Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào thi đua do cơ quan tổ chức, phát động góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan.

Theo Kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiến hành sơ kết việc thực hiện phong trào thi đua vào năm 2022 để đánh giá kết quả đạt được, những ưu điểm, hạn chế để làm cơ sở tiếp tục triển khai phong trào đến năm 2025. Các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức sơ kết phong trào thi đua xong trước tháng 10/2022. Tổng kết phong trào thi đua được Sở dự kiến vào tháng 6/2025. Các phòng, đơn vị trực thuộc tổ chức tổng kết phong trào xong trước tháng 5/2025.

Các phòng, đơn vị thuộc Sở tiến hành sơ kết, tổng kết, bình xét và đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc và lựa chọn cá nhân xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Giám đốc Sở khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Căn cứ Kế hoạch của Sở, các phòng, đơn vị thuộc Sở tiến hành triển khai tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo nội dung, chất lượng./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :