Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường nâng cao Chỉ số Cải cách hành chính năm 2019

02/10/2019

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc nâng cao chỉ số Cải cách hành chính năm 2019 tại văn bản số 6886/UBND-TH1 ngày 03/9/2019; Để cải thiện điểm số và thứ hạng chỉ số cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, góp phần nâng cao chỉ số Cải cách hành chính của tỉnh nói chung trong năm 2019 và những năm tiếp theo, ngày 23/9/2019, Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản chỉ đạo số 2498/SKHĐT-VP triển khai công tác cải cách hành chính của Sở tới các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở.

Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ công chức, viên chức về công tác Cải cách hành chính, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở tiếp tục tổ chức tuyên truyền về công tác cải cách hành chính trong thực thi công vụ.

Nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ Cải cách hành chính theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 5264/KH-UBND ngày 18/7/2018 về việc nâng cao chỉ số Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2020; Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016- 2020; Kế hoạch số 10041/KH-UBND ngày 17/12/2018 về Cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019.

Thực hiện công khai thủ tục hành chính đầy đủ, đúng quy định trên Cổng thông tin điện tử của Sở. Phấn đấu 100% thủ tục hành chính được giải quyết đúng hoặc trước hạn, không để tình trạng chậm hạn giải quyết hồ sơ đối với cá nhân, tổ chức.

Thực hiện đầy đủ các hình thức, quy trình tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức theo quy định tại Nghị định 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008, Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 06/8/2010 và Nghị định 92/2017/NĐ-CP này 07/8/2017 của Chính Phủ; Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức các chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ và thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính.

Lãnh đạo Sở giao Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 5264/KH-UBND ngày 18/7/2018 của UBND tỉnh.

Bên cạnh đó, tại các cuộc họp giao ban, các buổi sinh hoạt định kỳ của cơ quan, sinh hoạt chi bộ thường niên, Lãnh đạo Sở thường xuyên quán triệt, phổ biến tới cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư về tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính; phổ biến Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Vĩnh Phúc năm 2019 - 2020, từ đó giúp cán bộ, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong thực thi công vụ./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :