Kế hoạch Cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

12/02/2019

Thực hiện Kế hoạch số 10041/KH -UBND ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh về kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Vĩnh Phúc, ngày 15/01/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-SKHĐT về Cải cách hành chính (CCHC) năm 2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Mục đích của Kế hoạch nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác CCHC của Sở theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh như: Nghị quyết 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính Phủ; Nghị quyết 60/NQ-HĐND ngày 19/7/2012 về thông qua chương trình CCHC tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 2757/QĐ-UBND ngày 18/10/2017 về việc ban hành chỉ số CCHC tỉnh Vĩnh Phúc và Quyết định số 3674/QĐ-UBND ngày 22/12/2015 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch CCHC nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch số 02/KH-SKHĐT ngày 19/01/2016 về cải cách hành chính Sở Kế hoạch  và Đầu tư giai đoạn 2016 - 2020. Nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác CCHC, từng bước xây dựng nền hành chính theo hướng chuyên nghiệp và hiệu quả, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất, góp phần tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh. Ngoài ra, Kế hoạch đã nhấn mạnh việc tiếp tục cải cách thủ tục hành chính (TTHC) và kiểm soát TTHC đảm bảo công khai, minh bạch, thuận lợi cho cá nhân, tổ chức đến giao dịch, góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức, cá nhân trong giải quyết các công việc thuộc thẩm quyền của Sở.

Để đạt được mục tiêu Kế hoạch năm 2019, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc, nhất là những CCVC trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.  Các phòng, đơn vị thuộc Sở  và CCVC, người lao động cần xác định CCHC là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, mỗi cá nhân, tổ chức cần thực hiện đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung được giao, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành công việc theo Kế hoạch. Có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ CCHC năm 2019 của Sở.

Lãnh đạo Sở, các cá nhân phải xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ CCHC. Cán bộ, CCVC, người lao động trong Sở chủ động nghiên cứu, áp dụng các giải pháp, sáng kiến trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ tại Sở; có tinh thần, thái độ, trách nhiệm cao trong giải quyết và phối hợp giải quyết công việc đối với tổ chức, cá nhân; không gây phiền hà đối với doanh nghiệp đến giải quyết TTHC tại Sở.

Cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua khen thưởng, phải gắn kết quả thực hiện công tác CCHC năm 2019 vào đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại CCVC hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong Sở. Nội dung, nhiệm vụ cụ thể đã được chi tiết hóa trong Kế hoạch 14/KH-SKHĐT ngày 15/01/2019 của Sở.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó Chánh văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :