Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022

19/01/2022

Thực hiện Quyết định số 3453/QĐ-UBND ngày 317/12/2021 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc năm 2022; Ngày 10/01/2022, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-SKHĐT về triển khai thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở trong năm 2022.

 Mục đích của Kế hoạch nhằm tăng cường trách nhiệm của các phòng chuyên môn trong việc triển khai công tác kiểm soát Thủ tục hành chính (TTHC) của Sở, đồng thời tiếp tục triển khai nghiêm túc, có hiệu quả các nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính được UBND tỉnh thông qua. Rà soát toàn bộ các quy định của bộ thủ tục hành chính của Sở nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không đáp ứng các tiêu chí về sự cần thiết phù hợp, tính hợp hiến, hợp pháp; phát hiện những TTHC còn rườm rà, phức tạp, những  thủ tục hành chính còn mâu thuẫn, chồng chéo, gây khó khăn, cản trở cho quá trình giải quyết công việc đối với các cá nhân, tổ chức. Thực hiện công khai, minh bạch các thông tin về thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho cá nhân, tổ chức tiếp cận, thực hiện và giám sát việc thực hiện các thủ tục hành chính; Đảm bảo sự tham gia ý kiến, phản ánh của cá nhân, tổ chức đối với các quy định hành chính hiện hành.

Để Kế hoạch được triển khai có hiệu quả, lãnh đạo Sở yêu cầu công tác kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ảnh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP, Nghị định số 48/2013/NĐ-CP, Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến Kiểm soát thủ tục hành chính, Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 13/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính. Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP.

 Các phòng chuyên môn chủ động thực hiện rà soát các văn bản QPPL, các thủ tục hành chính liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng, kịp thời phối hợp Văn phòng Sở đề xuất UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi bổ sung và bãi bỏ các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Các nhiệm vụ cụ thể được quy định tại phụ lục kèm theo Kế hoạch 08/KH-SKHĐT./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :