Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai công tác Cải cách hành chính năm 2022

19/01/2022

Theo đó, Kế hoạch nhằm triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính của Sở theo sự chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; Tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp; đổi mới nâng cao hiệu quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông với mục tiêu thực hiện phi địa giới hành chính trên môi trường điện tử và đa dạng hóa phương thức tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo đánh giá chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đặc biệt nhằm góp phần xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, Cải cách hành chính gắn với nâng cao nhận thức, đổi mới về tư duy; chủ động áp dụng hiệu quả những thành tựu tiến bộ khoa học công nghệ trong hoạt động hành chính; từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý hành chính nhà nước.

Để hoàn thành tốt Kế hoạch đề ra, Lãnh đạo Sở yêu cầu công chức, viên chức, người lao động không ngừng nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn và kỹ năng giải quyết công việc, nhất là những công chức viên chức (CCVC) trực tiếp tiếp xúc với người dân, doanh nghiệp.  Các phòng, đơn vị thuộc Sở và CCVC, người lao động cần xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, mỗi cá nhân, tổ chức cần thực hiện đúng tiến độ và đầy đủ các nội dung được giao, xác định rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành công việc theo Kế hoạch. Có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, đơn vị trực thuộc Sở để thực hiện toàn diện, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022. Cải cách hành chính là một trong những tiêu chí quan trọng trong công tác thi đua khen thưởng, phải gắn kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2022 vào đánh giá, bình xét thi đua khen thưởng và đánh giá xếp loại CCVC hàng năm đối với tập thể, cá nhân trong Sở.

Trong năm 2022, nhiệm vụ cải cách hành chính của Sở Kế hoạch và Đầu  tư tập trung vào những nội dung chủ yếu sau:

- Công tác chỉ đạo điều hành: Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 như: Xây dựng kế hoạch năm 2022 và các nhiệm vụ liên quan đến công tác cải cách hành chính; tổ chức triển khai, thực hiện đảm bảo yêu cầu so với kế hoạch đề ra. Triển khai việc tự chấm điểm chỉ số cải cách hành chính của Sở đảm bảo chất lượng và thời gian theo quy định; phối hợp các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, tập huấn về cải cách hành chính cho công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan.

- Cải cách thể chế: Tổ chức thực hiện quy trình xây dựng, tham mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định. Đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi pháp luật.  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan. Thường xuyên rà soát, kịp thời tham mưu cơ quan có thẩm quyền bãi bỏ hoặc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật và các văn bản khác cho phù hợp với thực tiễn và quy định của pháp luật.

- Cải cách thủ tục hành chính:  Nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính; Thực hiện rà soát, đơn giải hóa thủ tục hành chính, công khai, công bố thủ tục hành chính theo quy định. Tăng cường đối thoại giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân, doanh nghiệp qua nhiều hình thức trực tiếp và gián tiếp. Thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về các quy định hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở.

- Cải cách tổ chức bộ máy: Tiếp tục rà soát, sắp xếp bộ máy tổ chức đảm bảo phù hợp với thực tiễn và theo quy định hiện hành. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan theo tinh thần Nghị quyết 39 -NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị quyết số 18 -NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương khóa XII “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo quy định hiện hành.

- Cải cách công vụ: Rà soát, bố trí công chức, viên chức theo vị trí việc làm được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Xây dựng kế hoạch công tác đào tạo bồi dưỡng theo Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 03/8/2021 và Đề án số 06-ĐA/TU ngày 05/11/2021; Nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thông qua việc cử cán bộ tham gia các lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ và kỹ năng; Thực hiện đổi mới công tác đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Bộ chính trị, Chính phủ và của Tỉnh; Thực hiện Văn hóa công vụ theo Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 06/8/2019 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ. Xây dựng kế hoạch kiểm tra trách nhiệm thực thi công vụ năm 2021.

- Cải cách tài chính công: Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong sử dụng kinh phí quản lý hành chính.

- Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, chính phủ số: Áp dụng, duy trì cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và áp dụng ISO điện tử. Tiếp tục triển khai các dịch vụ công trực tuyến theo kế hoạch của UBND tỉnh. Tăng cường chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc của cơ quan hành chính trên môi trường số, tổ chức họp, hội nghị trực tuyến.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Lãnh đạo Sở yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở tổ chức tuyên truyền, quán triệt công chức, viên chức, người lao động triển khai Kế hoạch này. Tổ chức, thực hiện và hoàn thành các nội dung đảm bảo về chất lượng và thời gian./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :