Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19

20/12/2021

Thực hiện Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”; Thông báo số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 10371/CV-BCĐ ngày 22/11/2021 về việc thực hiện thông báo số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc; Thông báo số 299/TB-UBND ngày 26/11/2021 của UBND tỉnh thông báo Kết luận của Chủ tịch tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ngày 10/12/2021, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản chỉ đạo số 4099/SKHĐT-VP yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm, đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, Bộ Y tế, Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh tỉnh. Đặc biệt triển khai thực hiện nghiêm Thông báo kết luận số 501-TB/TU ngày 12 tháng 11 năm 2021, Thông báo Kết luận số 509-TB/TU ngày 22/11/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các chỉ đạo khác liên quan; Chỉ thị số 18/CT-CTUBND ngày 21/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh/Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 ”trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng tinh thần “bốn tại chỗ”, trên nguyên tắc “huyện giữ huyện; xã giữ xã; làng giữ làng ”.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch “vùng xanh” của Sở gắn với việc thực hiện các quyết định triển khai Nghị quyết 128/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 4800/QĐ-BYT của Bộ Y tế trên địa bàn tỉnh. Thực hiện mục tiêu kép theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải chịu trách nhiệm trước Thủ trưởng cơ quan nếu để dịch bệnh bùng phát tại cơ quan do nguyên nhân chủ quan và không tuân thủ thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh.

Giao Văn phòng Sở thực hiện việc thành lập và duy trì tủ thuốc của cơ quan, xây dựng nội quy phòng chống dịch tại cơ quan. Đảm bảo sẵn sàng cơ số Kit Test nhanh kháng nguyên để kiểm soát dịch bệnh tại cơ quan. Xác xuất hàng tuần thực hiện test nhanh đối với 3-5% số lượng công chức, viên chức, người lao động, khách đến làm việc để thực hiện việc “tự kiểm soát dịch bệnh” tại cơ quan theo hướng dẫn của Sở Y tế. Tăng tỷ lệ xét nghiệm khi xuất hiện các nguy cơ cao hơn./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :