Kết quả rà soát các Nghị quyết do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu HĐND tỉnh ban hành có chính sách đặc thù

20/11/2021

Thực hiện văn bản số 9892/UBND-NC2  ngày 08/11/2021 của UBND tỉnh về việc rà soát, tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh có chính sách đặc thù; Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành báo cáo số      /BC-SKHĐT ngày 12/11/2021 về kết quả rà soát của Sở. Trong thời gian qua, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 09 Nghị quyết nhằm cụ thể hóa các quy định của Trung ương về công tác quản lý nhà nước, trong đó, Sở đã tham mưu HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết đặc thù cụ thể như sau:

1. Nghị quyết số 57/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016  của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

2. Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND  ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2020-2025 .

Các Nghị quyết ban hành đã thực hiện công khai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và của Sở về các quy định của pháp luật, các Nghị quyết, Quyết định, hướng dẫn thực hiện, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân và nhân dân nhận thức đầy đủ về một số biện pháp đặc thù thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

 Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành là công cụ pháp lý giúp các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện công tác quản lý nhà nước được tốt hơn. Các Nghị quyết đã cụ thể hóa các quy định của Trung ương phân cấp cho địa phương, giúp các các cơ quan, tổ chức được thuận lợi, dễ dàng hơn trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù thường là văn bản QPPL tác động lên nhiều đối tượng (đối tượng chịu tác động trực tiếp của chính sách, đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện chính sách) nên thường không có sự đồng thuận cao trong việc đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách giữa một bên là người hưởng chính sách và một bên là người thực hiện chính sách gây nhiều khó khăn cho cơ quan chịu trách nhiệm tham mưu chính trong việc đề xuất xây dựng chính sách./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :