Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước tại Sở Kế hoạch và Đầu tư

12/11/2021

Thực hiện Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 81/QĐ-SKHĐT ngày 08/10/2021 về quy chế bảo vệ bí mật nhà nước của Sở. Quy chế này áp dụng đối với công chức, viên chức, người lao động, đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc khai thác và sử dụng bí mật nhà nước của ngành Kế hoạch đầu tư.

Theo đó, các hành vi bị nghiêm cấm được thực hiện theo quy định tại Điều 5 của Luật Bảo vệ bí mật nhà nước năm 2018 và các quy định khác của pháp luật có liên quan đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, cụ thể như sau:

- Làm lộ, chiếm đoạt, mua, bán bí mật nhà nước; làm sai lệch, hư hỏng, mất tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước.

- Thu thập, trao đổi, cung cấp, chuyển giao bí mật nhà nước trái pháp luật; sao, chụp, lưu giữ, vận chuyển, giao, nhận, thu hồi, tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước trái pháp luật.

-  Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ trái pháp luật.

- Lợi dụng, lạm dụng việc bảo vệ bí mật nhà nước, sử dụng bí mật nhà nước để thực hiện, che giấu hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp hoặc cản trở hoạt động của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

- Soạn thảo, lưu giữ tài liệu có chứa nội dung bí mật nhà nước trên máy tính hoặc thiết bị khác đã kết nối hoặc đang kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp lưu giữ bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

- Truyền đưa bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin, viễn thông trái với quy định của pháp luật về cơ yếu.

- Chuyển mục đích sử dụng máy tính, thiết bị khác đã dùng để soạn thảo, lưu giữ, trao đổi bí mật nhà nước khi chưa loại bỏ bí mật nhà nước.

- Sử dụng thiết bị có tính năng thu, phát tín hiệu, ghi âm, ghi hình trong hội nghị, hội thảo, cuộc họp có nội dung bí mật nhà nước dưới mọi hình thức khi chưa được người có thẩm quyền cho phép.

-  Đăng tải, phát tán bí mật nhà nước trên phương tiện thông tin đại chúng, mạng Internet, mạng máy tính và mạng viễn thông.

Về nội dung xác định bí mật nhà nước và độ mật của bí mật nhà nước; Thẩm quyền cho phép sao, chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước , lưu giữ, bảo quản tài liệu, vật chứa bí mật nhà nuớc; Vận chuyển, giao, nhận tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước; Mang tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước ra khỏi nơi lưu giữ; Tiêu hủy tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước;... được quy định cụ thể tại  chương II Quyết định này. Giám đốc Sở phân công người thực hiện nhiệm vụ kiêm nhiệm bảo vệ bí mật nhà nước tại Văn phòng Sở.  

Văn phòng Sở chịu trách nhiệm tham mưu giúp Lãnh đạo Sở thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo và phân công công chức, viên chức làm công tác bảo vệ bí mật nhà nước thực hiện theo Điều 17 Quyết định số 39/2021/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc về Ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  Chánh Văn phòng Sở, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện Quy chế này và các quy định hiện hành của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong phạm vi quản lý và chịu trách nhiệm trực tiếp trước Giám đốc Sở và pháp luật về công tác bảo vệ bí mật nhà nước của đơn vị do mình phụ trách. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2021, thay thế Quyết định số 62/QĐ-SKHĐT ngày 24/4/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :