Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ

11/11/2021

Vừa qua, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-SKHĐT ngày 08/10/2021 về Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở. Quy chế này quy định các hoạt động về công tác văn thư, lưu trữ trong quá trình quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ của Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc. Đối tượng áp dụng là lãnh đạo Sở, trưởng đơn vị trực thuộc Sở và công chức, viên chức, người lao động có liên quan thực hiện sự điều chỉnh của Quy chế này.

Theo đó, nguyên tắc chung của quy chế như sau:

- Tất cả văn bản đi, văn bản đến phải được quản lý tập trung tại Văn thư để làm thủ tục tiếp nhận, đăng ký, trừ những loại văn bản được đăng ký riêng theo quy định của pháp luật. Những văn bản đi, văn bản đến không được đăng ký tại Văn thư, các đơn vị, cá nhân không có trách nhiệm giải quyết. Tất cả văn bản đến, văn bản đi của Sở được xử lý trên Hệ thống QLVB (trừ văn bản chứa các mức độ Mật và đơn thư khiếu nại, tố cáo). Trường hợp phát sinh văn bản giấy đến thì được quét (Scan) nhập vào Hệ thống QLVB. Trường hợp Hệ thống QLVB tạm ngưng hoạt động liên tục quá 04 giờ làm việc, thì công chức, viên chức, người lao động được phép thực hiện quy trình xử lý văn bản giấy cho đến khi sự cố được khắc phục; đối với văn bản hỏa tốc hẹn giờ thì báo cáo ngay người có thẩm quyền để xử lý kịp thời. Ngay sau khi sự cố kỹ thuật được khắc phục, văn bản đã được xử lý phải được cập nhật bổ sung vào cơ sở dữ liệu của Hệ thống QLVB để quản lý và theo dõi.

-  Văn bản đi, văn bản đến thuộc ngày nào phải được đăng ký, phát hành, chuyển giao trong ngày, chậm nhất là trong ngày làm việc tiếp theo. Văn bản đến có dấu chỉ các mức độ khẩn: “Hoả tốc” (kể cả “Hoả tốc” hẹn giờ), “Thượng khẩn” và “Khẩn” (sau đây chung là văn bản khẩn) phải được đăng ký, trình và chuyển giao ngay sau khi nhận được. Văn bản khẩn đi phải được hoàn thành thủ tục phát hành và chuyển phát ngay sau khi văn bản được ký.

-  Văn bản, tài liệu có nội dung bí mật nhà nước (sau đây gọi tắt là văn bản mật) được đăng ký, quản lý theo pháp luật hiện hành về bảo vệ bí mật nhà nước và quy định tại Quy chế này.

- Việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ được thực hiện theo quy định hiện hành.

 Căn cứ vào Quy chế này và các quy định của pháp luật có liên quan, trong phạm vi, nhiệm vụ quyền hạn của mình, Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở có trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Quy chế này. Chánh Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở trong việc thực hiện Quy chế về công tác văn thư, lưu trữ. Công chức, viên chức, Văn thư, người lao động tổ chức thực hiện tốt các quy định tại Quy chế này .

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 08/10/2021, thay thế Quyết định số 91/QĐ-SKHĐT ngày 18/8/2016 về việc ban hành sửa đổi Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :