Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025

10/11/2021

Thực hiện Quyết định số 2866/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025;

; Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành kế hoạch số 102/KH-SKHĐT ngày 25/10/2021 về cải cách hành chính của Sở giai đoạn 2021-2025. Theo đó, mục tiêu Kế hoạch đề ra như sau:

1. Đẩy mạnh cải cách thể chế và thủ tục hành chính (TTHC) theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, giảm chi phí cho các tổ chức, cá nhân. Không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công. TTHC được cải cách cơ bản, bảo đảm sự hài lòng của người dân và các doanh nghiệp đối với việc cung cấp các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2. Đẩy mạnh hiện đại hoá, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin và các công nghệ mới trong quản lý điều hành của cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đảm bảo tất cả các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. 

3. 100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các phòng,  đơn vị trực thuộc Sở dưới dạng điện tử; 100% CBCCVC thường xuyên sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ trong công việc; 100% thủ tục hành chính của cơ quan được cung cấp dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3, mức độ 4.

4. Tập trung đổi mới, xây dựng cơ chế, chính sách, cải cách TTHC nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính và chất lượng dịch vụ công.

Để đạt được những mục tiêu trên, Giám đốc Sở yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở cần đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính (CCHC), đặc biệt là nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ CCHC của cơ quan, đơn vị. Chủ động nghiên cứu sáng tạo, áp dụng những giải pháp đổi mới để CCHC là khâu đột phá trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành tại đơn vị.Việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện Kế hoạch phải bảo đảm thiết thực, phù hợp, khả thi, bám sát sự chỉ đạo của UBND tỉnh và tình hình thực tế của cơ quan.  Gắn kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2025 và hàng năm là một trong những tiêu chí bình xét, đánh giá công tác thi đua, khen thưởng của mỗi tập thể, cá nhân.

Mục tiêu cụ thể công tác cải cách hành chính của Sở giai đoạn 2021- 2025 tập trung vào 06 nội dung, gồm: (1) Cải cách thể chế; (2) Cải cách thủ tục hành chính; (3) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước; (4) Cải cách chế độ công vụ; (5) Cải cách tài chính công; (6) Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Trong đó, Sở xây dựng mục tiêu cụ cho công tác cải cách thủ tục hành chính gồm: Tiếp tục thực hiện rà soát, đánh giá, đề xuất đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết TTHC; Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, không theo địa giới hành chính, tăng cường công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; Tối thiểu 80% TTHC có yêu cầu nghĩa vụ tài chính, được triển khai thanh toán trực tuyến, trong số đó, tỷ lệ giao dịch thanh toán trực tuyến đạt từ 30% trở lên;  Năm 2021, số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 30%; giai đoạn 2021 - 2015 mỗi năm tăng 20% cho đến khi đạt tỷ lệ 100% để đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử;  Tối thiểu 80% thủ tục hành chính có đủ điều kiện, được cung cấp trực tuyến mức độ 3 và 4. Trong số đó, ít nhất 80% thủ tục hành chính được tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến mức độ 3 và 4 trên tổng số hồ sơ đạt tối thiểu 50%; Mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp về giải quyết thủ tục hành chính đạt tối thiểu 90%; 90% thủ tục hành chính, quy trình giải quyết nội bộ được công bố, công khai và cập nhật kịp thời;  80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công thủ tục hành chính trước đó, mà Sở đã giải quyết và đang quản lý, hoặc thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được cơ quan nhà nước kết nối, chia sẻ.

Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc được giao chủ trì hoặc phối hợp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại Kế hoạch này có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, bảo đảm chất lượng và thời gian hoàn thành./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :