Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư

11/12/2021

Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 3242/QĐ-CT ngày 26/11/2021 về  việc công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính lĩnh vực Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 03TTHC mới lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp gồm: Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Công bố 12 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế bao gồm:

1. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

2. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết;

3. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

4. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế);

5. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

6. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

7. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

8. Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh);

9. Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường;

10. Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội;

11. Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội;

12. Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký  doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế được quy định tại phụ lục Quyết định 3242/QĐ-CT của UBND tỉnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 26/11/2021./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :