Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Công bố cập nhật, sửa đổi, bổ sung, thay thế một số TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

17/11/2021

Vừa qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1550/QĐ-BKHĐT ngày 10/11/2021 về công bố cập nhật, sửa đổi nội dung của một số thủ tục hành chính đã công bố tại Quyết định số 885/QĐ-BKHĐN ngày 30/6/2021 của Bộ.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 03TTHC mới lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp gồm: Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp; Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp; Cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán. Công bố 15 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế bao gồm:

1. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

2. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết;

3. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết;

4. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phương pháp tính thuế);

5. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh);

6. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong trường hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;

7. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tư cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính;

8. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại;

9. Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp;

10. Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh);

11. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;

12. Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường;

13. Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội;

14. Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trường của doanh nghiệp xã hội;

15. Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trường hợp sau sáp nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký  doanh nghiệp.

Nội dung chi tiết các thủ tục hành chính mới và thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế được quy định tại phụ lục II Quyết định 1550/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 10/11/2021./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :