Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Thông tư hướng dẫn hoạt động theo dõi thi hành pháp luật

12/11/2021

Vừa qua, Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 04/2021/TT-BTP ngày 21/6/2021 về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ về theo dõi thi hành pháp luật và Nghị đinh số 32/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Thông tư này hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, bao gồm: Xây dựng ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật; kiểm ra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, kiểm tra tình hình thi hành pháp luật; điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật; xem xét, đánh giá và xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật; báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong hệ thống cơ quan hành chính nhà nước và cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Để tổ chức thi hành Thông tư quy định Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức thực hiện công tác  thi hành pháp luật theo quy định.

Thông tư này có hiệu lực từ ngày 10/8/2021 và bãi bỏ Chương II, Chương III Thông tư số 14/2014/TT-BTP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành Nghị định số 59/2012/NĐ-CP về theo dõi thi hành pháp luật; khoản 2 Điều 2, khoản 2 Điều 3, khoản 2, Điều 5, Thông tư số 16/2018/TT-BTP ngày 14/12/2018 quy định chế độ báo cáo trong quản lý  công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :