Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Quy định mới về quản lý, kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

10/11/2021

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 89/2021/TT-BTC quy định quản lý, kiểm soát cam kết chi Ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước.

Theo đó thông tư này quy định việc quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước áp dụng đối với các khoản chi ngân sách nhà nước được cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch vốn hàng năm. Đối với các khoản chi thường xuyên có hợp đồng mua bán háng hóa, dịch vụ, xây lắp có giá trị từ 200 triệu đồng trở lên được thực hiện và thanh toán từ 02 năm ngân sách trở lên. Đối với các khoản chi đầu tư có hợp đồng mua bán hàng hóa, dịch vụ, xây lắp với giá trị từ 1.000 triệu đồng trở lên.

Đơn vị sử dụng ngân sách có trách nhiệm ký kết các hợp đồng với nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nhà thầu xây lắp đảm bảo tính pháp lý của hợp đồng, phù hợp với nhiệm vụ được giao và tuân thủ quy trình lựa chọn nhà thầu theo quy định, đồng thời phải cam kết dành dự toán, kế hoạch vốn bố trí để thanh toán cho các hợp đồng đã được ký kết, trên cơ sở đó làm thủ tục cam kết chi với Kho bạc Nhà nước đúng thời gian quy định và đảm bảo thực hiện thủ tục cam kết chi trước khi thực hiện tạm ứng, thanh toán đối với những khoản chi thuộc phạm vi phải cam kết chi theo chế độ quy định. Tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý, kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước và những nội dung quy định tại Thông tư. Trường hợp vi phạm, tùy theo tính chất và mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Thông tư có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2021 và thay thế Thông tư số 113/2008/TT-BTC ngày 27/11/2008 của Bộ Tài chính và Thông tư số 40/2016/TT-BTC ngày 01/3/2016 của Bộ Tài chính./.

Nguyễn Thị Bắc Anh

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :