Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương tình hành động thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ

23/10/2021

Vừa qua, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành Chương tình hành động số 09/CTHĐ-UBND ngày 29/9/2021 về việc thực hiện Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.

Với mục tiêu phấn đấu đến năm 2025: Vĩnh Phúc là tỉnh công nghiệp phát triển, một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, du lịch của vùng và cả nước; thu nhập thực tế bình quân đầu người cao hơn cả nước, đạt mức 80-85 triệu đồng; kết cấu hạ tầng đô thị Vĩnh Phúc cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại I, trong đó, kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV, làm tiền đề để thành lập các thị xã;

Chương trình hành động đã đề ra một số chỉ tiêu quan trọng: (1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân tăng 8,5 - 9,0%/năm; (2) GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành) đạt khoảng 130 - 135 triệu đồng; (3) Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 6 - 8%/năm; (4) Thu hút thêm vốn đầu tư FDI 5 năm từ 2,0 - 2,5 tỷ USD; (5) Tốc độ tăng năng suất lao động đạt trên 11%/năm; (6) Đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng đạt khoảng 50%; (7) Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 50%; (8) Tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều dưới 1%; (9) Tỷ lệ trường chuẩn quốc gia (theo chuẩn mới) đạt 70% trở lên ở tất cả các cấp học; (10) Đạt 15 bác sỹ/vạn dân, 40 giường bệnh/vạn dân; (11) Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đạt trên 95%; (12) Phấn đấu hết năm 2022, toàn bộ các huyện đạt chuẩn nông thôn mới; hết năm 2025 có 40% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; có ít nhất 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; (13) Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải sinh hoạt đạt quy chuẩn môi trường ở khu vực đô thị đạt 97% và khu vực nông thôn đạt 80%; (14) Tỷ lệ che phủ rừng ổn định 25%; (15) Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử dụng nước sạch đạt quy chuẩn 02/BYT đến năm 2025 đạt 70%.

Trên cơ sở đó, 12 nhiệm vụ chủ yếu được đưa ra như: Tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là trên hết, trước hết và bảo đảm an sinh xã hội; Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách cụ thể hóa các quy định của Trung ương Đảng, Chính phủ về thể chế phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa;  Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; phát triển kinh tế số, xã hội số; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ; Tăng cường huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực…

 

Trong đó, ngành Kế hoạch và Đầu tư được giao thực hiện 07 chỉ tiêu, cụ thể:

STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

 Mục tiêu KH 2021 - 2025

1

Số doanh nghiệp đăng ký mới hằng năm

Doanh nghiệp

1.180.0

2

Lũy kế tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập hằng năm

Doanh nghiệp

17.730.0

3

Tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp dân doanh thành lập mới

 Tỷ đồng

9.400.0

4

Số doanh nghiệp giải thể hàng năm

 Doanh nghiệp

5.320.0

5

Số doanh nghiệp đang hoạt động và kê khai thuế đến cuối kỳ báo cáo

Doanh nghiệp

12.410.0

6

Về đầu tư trực tiếp nước ngoài

 

 

 

- Số dự án còn hiệu lực lũy kế đến cuối kỳ báo cáo

Dự án

1.003.0

 

- Số dự án thu hút mới

Dự án

200.0

 

- Vốn thu hút mới

Triệu USD

1.250.0

 

- Vốn tăng thêm

Triệu USD

1.300.0

 

- Vốn đầu tư thực hiện

Triệu USD

2.504.0

7

Về đầu tư trực tiếp trong nước

 

 

 

- Số dự án còn hiệu lực lũy kế đến cuối kỳ báo cáo

Dự án

612.0

 

- Số dự án thu hút mới

Dự án

200.0

 

- Vốn thu hút mới

Triệu USD

15.000.0

 

- Vốn tăng thêm

Triệu USD

2.500.0

 

- Vốn đầu tư thực hiện

Triệu USD

15.000.0

Tin tưởng rằng, với sự đoàn kết, chung sức, tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư nói riêng, ngành kế hoạch và đầu tư nói chung sẽ thực hiện tốt vai trò là cơ quan tổng tham mưu, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra./.


Nguyễn Thị Hải Yến
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :