Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư tăng cường nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hiệu quả thi hành pháp luật tại Sở

15/10/2021

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 04/10/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Để tiếp tục tăng cường công tác xây dựng và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật của Sở; Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành văn bản số 3354/SKHĐT-VP ngày 13/10/2021 yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc Sở thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ sau:

- Tăng cường phổ biến, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật và tuân thủ pháp luật của công chức, viên chức và người lao động cơ quan. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác xây dựng văn bản QPPL và thi hành pháp luật; xác định xây dựng và hoàn thiện văn bản QPPL là nhiệm vụ trọng tâm, ưu tiên hàng đầu trong thực hiện nhiệm vụ công tác chuyên môn; gắn kết việc xây dựng văn bản QPPL với tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật; Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm trước giám đốc Sở về chất lượng, thời gian trình các dự thảo văn bản QPPL thuộc thẩm quyền ban hành của HĐND, UBND tỉnh theo lĩnh vực của Sở quản lý.

 - Bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, của Tỉnh ủy và yêu cầu thực tiễn để chủ động đề xuất các lĩnh vực cần ưu tiên thuộc các lĩnh vực quản lý trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL và thi hành pháp luật.

- Thực hiện nghiêm Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2020 và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật. Trong đó, cần đặc biệt lưu ý:

+ Khi tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để quy định biện pháp có tính chất đặc thù theo khoản 4 Điều 27 của Luật Ban hành văn bản QPPL năm 2015, trường hợp cần thiết phải quy định thủ tục hành chính thì đưa vào nghị quyết của HĐND tỉnh.

+ Trường hợp Nghị quyết của HĐND giao cho UBND quy định chi tiết để tổ chức thực hiện thì phòng được giao xây dựng dự thảo văn bản quy định chi tiết phải chuẩn bị và trình đồng thời với dự thảo Nghị quyết và phải được ban hành để có hiệu lực cùng thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết.

 + Sau khi có ý kiến thẩm định, phòng được giao chủ trì soạn thảo dự thảo văn bản QPPL có trách nhiệm giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định để chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo. Hạn chế tối đa việc thay đổi nội dung cơ bản của dự thảo văn bản QPPL (so với trước khi gửi thẩm định), sau đó lại gửi đề nghị thẩm định lại.

- Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan trong quá trình xây dựng văn bản QPPL.

- Đẩy mạnh và đổi mới các phương pháp, hình thức lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức; chú trọng việc lấy ý kiến các chuyên gia, nhà khoa học, nhất là ý kiến của đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản. Nghiêm túc tiếp thu, giải trình đầy đủ, thực chất các ý kiến góp ý để bảo đảm tính khả thi.

- Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác xây dựng văn bản QPPL; phân công rõ trách nhiệm của từng đơn vị, cá nhân trong nghiên cứu xây dựng, đề xuất chính sách và soạn thảo, trình văn bản QPPL. Kết quả của hoạt động này được xem xét là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, là tiêu chuẩn xét các danh hiệu thi đua, khen thưởng.

- Tăng cường hơn nữa năng lực phản ứng chính sách trong quá trình tổ chức thi hành pháp luật, nhất là trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp. Chú trọng đối thoại với doanh nghiệp, người dân về vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật.

- Tăng cường hoạt động tự kiểm tra, rà soát văn bản QPPL để kịp thời phát hiện, xử lý những quy định mâu thuẫn, chồng chéo hoặc không còn phù hợp với thực tiễn, trái pháp luật. Qua đó, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung, ban hành mới hoặc bãi bỏ cho phù hợp.

-  Khai thác, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng và thi hành pháp luật, nhằm bảo đảm tiến độ, nâng cao chất lượng các văn bản QPPL và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :