Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công tỉnh Vĩnh Phúc 9 tháng đầu năm 2021

12/10/2021

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 toàn tỉnh ước thanh toán đến ngày 30/9/2021 là 4.580 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch năm 2021 do Trung ương giao và bằng 37,2% kế hoạch vốn năm 2021 do địa phương giao.

Công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc

Trong 9 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh Covid-19 bùng phát và có những diễn biến phức tạp, khó lường trong tỉnh và một số địa phương trên cả nước làm ảnh hưởng lớn đến tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các vấn đề phát sinh liên quan đến công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng, hợp đồng xây dựng và việc huy động nhân công, tiến độ giải phóng mặt bằng (GPMB) và thi công các dự án.

Công tác quản lý đầu tư công được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh Vĩnh Phúc quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ; UBND tỉnh quyết liệt trong điều hành; các cấp các ngành của tỉnh đã tập trung ưu tiên nguồn lực để thực hiện dự án, xác định việc thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bên cạnh việc phòng chống dịch bệnh. Vì vậy các dự án trọng điểm tiếp tục được triển khai theo tiến độ, nhiều dự án, công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư.

Công tác chuẩn bị đầu tư được UBND tỉnh chỉ đạo quyết liệt theo đúng tinh thần của Luật Đầu tư công, Luật Đấu thầu, Luật Xây dựng và các Nghị định hướng dẫn của Chính phủ. Các dự án đầu tư được lập, thẩm định chủ trương đầu tư và dự án đầu tư, được kiểm soát chặt chẽ về hiệu quả đầu tư, đặc biệt là xác định rõ nguồn vốn trước khi quyết định chủ trương đầu tư.

Về thẩm định chủ trương đầu tư: Đến ngày 31/8/2021, toàn tỉnh đã thẩm định 182 chủ trương đầu tư (35 chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền cấp tỉnh và 147 chủ trương đầu tư thuộc thẩm quyền cấp huyện – tăng 36 dự án so với cùng kỳ 2020).

Về thẩm định dự án đầu tư: Đến ngày 31/8/2021, cấp huyện thẩm định 561 dự án đầu tư (tăng 322 dự án so với cùng kỳ năm 2020); cấp tỉnh thực hiện thẩm định 95 dự án đầu tư xây dựng/báo cáo KTKT công trình (tăng 27 dự án/báo cáo KTKT so với cùng kỳ năm 2020).

Công tác thẩm định thiết kế kỹ thuật BVTC-DT: Các sở chuyên ngành xây dựng đã thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán của 138 công trình, hạng mục (Sở Xây dựng thẩm định 72 công trình, Sở Giao thông vận tải thẩm định 21 công trình, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thẩm định 19 công trình, Sở Công thương thẩm định 26 công trình).

Quá trình thẩm định đã phát hiện những sai sót, yếu kém và kịp thời chấn chỉnh chủ đầu tư thực hiện đúng quy trình thủ tục về quản lý xây dựng, hạn chế việc lãng phí trong khâu thiết kế, giảm đáng kể nguồn vốn đầu tư xây dựng. Bên cạnh đó, tỉnh đã chỉ đạo ngành xây dựng kịp thời công bố chỉ số giá xây dựng, chỉ số giá vật liệu xây dựng hàng tháng, hàng quý sát với thị trường làm cơ sở cho các cơ quan chuyên môn áp dụng vào công tác thẩm định và quản lý dự án.

Theo tổng hợp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, kết quả thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 toàn tỉnh ước thanh toán đến ngày 30/9/2021 là 4.580 tỷ đồng, đạt 68,7% kế hoạch năm 2021 do Trung ương giao và bằng 37,2% kế hoạch vốn năm 2021 do địa phương giao.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021; UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021, Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 730-CV/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, Chỉ thị số 11/CT-CTUBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, Văn bản số 5943/UBND-KT4 ngày 21/7/2021 và Văn bản số 7273/UBND-KT1 ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh.

Theo đó các cấp, các ngành của tỉnh cần chủ động thực hiện các giải pháp và nhiệm vụ được giao, xác định việc đẩy mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2021, nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 trong bối cảnh đại dịch Covid-19. Chủ động có kế hoạch và giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện./.

Nguyễn Nam

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :