Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Kết quả tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu HĐND-UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư năm 2021

08/10/2021

Thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao về việc thực hiện tự kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) có liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kết hợp rà soát kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do Sở tham mưu HĐND-UBND tỉnh ban hành trong năm 2021 (từ 01/10/2020 đến hết 30/9/2020).

Về cách thức tiến hành kiểm tra, rà soát văn bản QPPL

Đối tượng, nội dung, phương pháp kiểm tra rà soát văn bản QPPL được thực hiện theo quy định tại mục 1, Chương VIII và mục 3 Chương IX của nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản QPPL.

Về kết quả rà soát văn bản QPPL

Trên cơ sở rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL do Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và  Đầu tư giai đoạn 01/10/2020 đến hết 30/9/2021 có 06 văn bản QPPL (gồm 03 Nghị quyết và 04 Quyết định) được tham mưu ban hành như sau:

1. Nghị quyết số 38/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 Về việc ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025;

2. Nghị quyết số 07/2021/NQ-HĐND Về việc bãi bỏ Khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 155/2014/NQ-HĐND ngày 22/12/2014 của HĐND tỉnh về ban hành tiêu chí dự án trọng điểm của tỉnh và dự án trọng điểm nhóm C;

3. Nghị quyết số 08/2021/NQ-HĐND Về việc giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C;

4. Quyết định số 02/2021/QĐ-UBND ngày 29/01/2021  Về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ và Nghị quyết số 87/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh ;

5. Quyết định số 19/2021/QĐ-UBND Về việc sửa đổi khoản 2, khoản 3 Điều 3 Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 08 / 4/ 2016 của UBND tỉnh về quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư’

6. Quyết định số 52/2021/QĐ-UBND Quy định về phân cấp quản lý đầu tư công một số lĩnh vực kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua kiểm tra, các văn bản QPPL của HĐND và UBND được soạn thảo, tham mưu ban hành tuân thủ các quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với các quy định pháp luật; trình tự, thủ tục ban hành văn bản cơ bản được đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, những thiếu sót, tồn tại được phát hiện kịp thời và khắc phục. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đảm bảo tính khả thi, áp dụng thuận lợi trong thực tiễn, không có văn bản nào bị huỷ bỏ, bãi bỏ do vi phạm các quy định pháp luật, chất lượng văn bản ngày càng phát huy được tính hiệu quả.Về thể thức, kỹ thuật trình bày, các văn bản được ban hành phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :