Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Hội nghị trực tuyến triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

30/09/2021

Sáng ngày 30/9/2021, Văn phòng Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến với các bộ, ngành Trung ương và các địa phương về triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) với các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Hội nghị triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC điểm cầu Chính phủ

Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh Vĩnh Phúc, có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, công chức, viên chức phòng Kiểm soát thủ tục hành chính Văn phòng UBND tỉnh; cán bộ làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và một số địa phương.

Tại Hội nghị, đại diện Cục Kiểm soát  TTHC, Văn phòng Chính phủ hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC phục vụ xây dựng Đề án phân cấp giải quyết TTHC; hướng dẫn tạo tài khoản, phân quyền, điền biểu mẫu rà soát điện tử, gửi báo cáo tổng hợp kết quả rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trên Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ; trao đổi, thảo luận giữa Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ với đại biểu của các bộ, ngành, địa phương tham dự tại các điểm cầu về nội dung hướng dẫn rà soát, đánh giá, đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết TTHC.

Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã giao Văn phòng Chính phủ chủ trì xây dựng Đề án “Phân cấp trong giải quyết TTHC” hoàn thành trong năm 2022 với yêu cầu thực hiện phân cấp trong giải quyết TTHC đối với ít nhất 20% tổng số TTHC thuộc phạm vi quản lý của các bộ, cơ quan ngang bộ, trừ các TTHC đang quy định cấp có thẩm quyền quyết định là UBND hoặc Chủ tịch UBND cấp xã.

Phạm vi rà soát gồm TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ phân công, phân cấp cho bộ, địa phương; TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của bộ phân cấp cho địa phương; TTHC thuộc thẩm quyền quyết định của chính quyền địa phương cần tiếp tục phân cấp.Trong đó, phương án đề xuất phần cấp cụ thể: TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ điều chỉnh thẩm quyền giải quyết cho Thủ tướng Chính phủ; phân công cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; phân cấp cho UBND cấp tỉnh; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ tướng Chính phủ phân công cho Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; phân cấp cho UBND cấp tỉnh; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của bộ, cơ quan và các tổ chức, đơn vị trực thuộc phân cấp cho thủ trưởng các tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan; phân cấp cho địa phương (UBND/Chủ tịch UBND cấp tỉnh, Giám đốc sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh...); TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh phân cấp cho Giám đốc sở, ngành thuộc UBND cấp tỉnh, cơ quan, đơn vị thuộc sở, ngành cấp tỉnh; phân cấp cho UBND/chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện phân cấp cho Trưởng phòng/đơn vị thuộc UBND cấp huyện; phân cấp cho UBND/chủ tịch UBND cấp xã.

Thời hạn hoàn thành công tác rà soát đối với cấp tỉnh trước ngày 15/11/2021; cấp bộ, ngành trước ngày 15/12/2021. Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các bộ, cơ quan, địa phương và kết quả rà soát độc lập, Văn phòng Chính phủ sẽ hoàn thiện dự thảo Đề án phân cấp, tổ chức lấy ý kiến bộ, cơ quan, địa phương, chuyên gia, nhà khoa học, hiệp hội, doanh nghiệp, thành viên Hội đồng tư vấn, hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong tháng 3/2022./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :