Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Sở Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19

24/09/2021

Thực hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch phát động phong trào thi đua đặc biệt “Vĩnh Phúc đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”;  Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Kế hoạch số 83 /KH-SKHĐT ngày 17/9/2021 phát động phong trào thi đua với chủ đề “Sở Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống dịch, giữ vững “vùng xanh”, chiến thắng đại dịch Covid-19”.

Mục đích của Kế hoạch nhằm phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng; sự chỉ đạo, điều hành của Ban lãnh đạo Sở và vai trò, trách nhiệm của công chức, viên chức, người lao động trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và phương châm “nhà giữ nhà, làng giữ làng, xã giữ xã, cơ quan giữ cơ quan, mỗi đơn vị phải là một chốt chặn chống dịch”, “phòng và chống dịch từ sớm, từ xa và đảm bảo tuyệt đối không bị động, bất ngờ”, thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép”: vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, góp phần duy trì Vĩnh Phúc là “Vùng xanh” toàn diện, bền vững. Đề cao tinh thần thi đua, khuyến khích sáng tạo, phát huy sáng kiến, đề xuất các giải pháp và biện pháp hay trong phòng chống dịch Covid-19. Tổ chức phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, và toàn thể cơ quan tích cực, chủ động tham gia phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19.

Phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc tạo khí thế thi đua sôi nổi, nỗ lực phấn đấu, tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và phương châm “mỗi cán bộ là một chiến sỹ, mỗi cơ quan, mỗi đơn vị phải là một chốt chặn chống dịch”, “phòng và chống dịch từ sớm, từ xa và đảm bảo tuyệt đối không bị động, bất ngờ”; Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan thi đua thực hiện nội dung cụ thể sau:

- Thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19 do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh của tỉnh giao, vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở nhiệm kỳ 2020 - 2025, chương trình, kế hoạch công tác và những nhiệm vụ trọng tâm của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thi đua thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

- Thi đua triển khai toàn diện, đồng bộ các giải pháp, mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn, động viên, khích lệ mọi người, mọi cán bộ trong cơ quan tự giác, tích cực tham gia phòng, chống đại dịch Covid-19 nhằm ngăn chặn, đẩy lùi bằng được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng.

- Thi đua giữ vững đoàn kết nội bộ không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu tranh với các thế lực phản động, thù địch trong và ngoài nước lợi dụng tình hình đại dịch để gây rối, chống phá.

- Thi đua đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trao đổi thông tin, nắm bắt thông tin trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

- Thi đua góp phần xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc là “Vùng xanh” toàn diện, bền vững trong phòng, chống đại dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội.

Theo Kế hoạch, tiêu chí thi đua gồm những tiêu chí cụ thể sau: Năng động, sáng tạo, theo dõi sát diễn biến đại dịch Covid-19, chủ động tham mưu kịp thời cho Ban lãnh đạo Sở chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành có liên quan để phòng, chống đại dịch hiệu quả. Đề cao trách nhiệm nêu gương, tinh thần sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; chủ động, sáng tạo, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống đại dịch phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, thi đua thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa đảm bảo an toàn chống dịch; kiểm soát tốt các nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, dập dịch triệt để bên trong thực hiện tốt biện pháp 5K, 5T đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo sức khỏe và đời sống cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, tham mưu đề xuất giảm thủ tục hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp.Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy định văn hóa công sở và nội quy của cơ quan: không đi muộn về sớm; không uống rượu bia, hút thuốc lá tại nơi làm việc; không sử dụng tài sản công vào việc riêng. Nội bộ cơ quan đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để phong trào thi đua đi vào thực tế, có tính lan tỏa sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ và các chỉ tiêu đề ra.

Về hình thức khen thưởng: Các phòng, đơn vị thuộc Sở bình xét và đề xuất khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua, có sáng kiến hay, cách làm hay, mô hình, giải pháp mới trong việc tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo thực hiện có hiệu quả trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và lựa chọn cá nhân xuất sắc, tiêu biểu đề nghị Giám đốc Sở khen thưởng hoặc đề nghị cấp trên khen thưởng. Trình tự, thủ tục khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật về thi đua, khen thưởng./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :