Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Hội nghị triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025

23/09/2021

Ngày 17/9/2021 vừa qua đã diễn ra Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình hành động và Kế hoạch thi đua ngành Kế hoạch và Đầu tư và Thống kê thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng. Hội nghị vinh dự có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân

Toàn cảnh hội nghị điểm cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tham dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Bộ, cơ quan Trung ương; Lãnh đạo Bộ; đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công, Hội Cựu chiến binh và các đơn vị thuộc Bộ; Lãnh đạo các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu kinh tế, Khu công nghiệp, Cục Thống kê các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc, đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư có Phó Giám đốc Trần Quang Ngọc; Lãnh đạo ban quản lý các khu công nghiệp; Lãnh đạo Cục Thống kê và trưởng các phòng chuyên môn của các đơn vị.

Tại điểm cầu tỉnh Vĩnh Phúc

Tại Hội nghị, Báo cáo về Chương trình hành động ngành Kế hoạch và Đầu tư, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân Đỗ Thành Trung cho biết, Chương trình hành động đã bám sát và cụ thể hóa các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu được giao tại Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026 thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, trong đó có 09 nhóm nhiệm vụ chủ yếu: Thứ nhất, tập trung thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển, trước hết là thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Thứ tư, huy động, phân bổ và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Thứ năm, tập trung ưu tiên đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, thực hiện đột phá chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Thứ sáu, tăng cường liên kết mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia kết nối với các mạng lưới đổi mới sáng tạo, mạng lưới chuyên gia người Việt Nam trong và ngoài nước. Thứ bảy, tiếp tục kiện toàn bộ máy, tổ chức cán bộ của các cơ quan, đơn vị trong Ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, chuyên nghiệp, trong sạch, đoàn kết, vững mạnh. Thứ tám, xây dựng Đảng bộ và các cơ sở đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức và cán bộ. Thứ chín, thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thông tin truyền thông, tạo đồng thuận xã hội.

Tham luận tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý khu kinh tế, Cục Thống kê một số địa phương khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi, hiệu quả phong trào thi đua “Toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư đoàn kết, tiên phong gương mẫu, chủ động, sáng tạo, đồng hành cùng Chính phủ chiến thắng dịch bệnh, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 ”.

Nghiêm túc triển khai phong trào thi đua được Thủ tướng Chính phủ phát động tại Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X ngày 10/12/2020; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát động tại Lễ Kỷ niệm 75 năm ngày Truyền thống ngành Kế hoạch và Đầu tư 31/12/2020 và Chương trình hành động và kế hoạch thi đua toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1274/QĐ-BKHĐT ngày 13/9/2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại Hội nghị

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh, chúng ta đang ở thời điểm hết sức quan trọng, năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025, Nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp… Là năm đầu thực hiện nhưng lại đang chịu tác động lớn của đại dịch Covid-19, tác động nặng nền đến các mặt đời sống, xã hội, kinh tế. Trong khi đó vừa phải thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân. Đây là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng, nhưng vừa tạo điều kiện duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, không để đứt gẫy các chuỗi cung ứng, ổn định kinh tế vĩ mô. Đồng thời, chủ động nghiên cứu, tham mưu chuẩn bị trước những điều kiện cần thiết để nền kinh tế sớm phục hồi, phát triển nhanh và bền vững ngay sau khi kiểm soát được dịch bệnh Covid-19, thực hiện mục tiêu kép.

Cùng với đó, toàn Ngành đang tổ chức xây dựng, thẩm định quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, xây dựng các Chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án quan trọng quốc gia,... Đây là cơ sở quan trọng thực hiện các mục tiêu 5 năm 2021-2025; đồng thời xây dựng Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế; Hoàn thiện Đề án cơ cấu lại nền kinh tế - giai đoạn 2021-2025; Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh;… đây là những nhiệm vụ quan trọng để đất nước sớm vượt qua khó khăn, phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, bền vững ngay trong những năm đầu của kế hoạch 5 năm.

Trước yêu cầu, vận mệnh và thời cơ, khó khăn, thách thức đan xen, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng đề nghị toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành Kế hoạch và Đầu tư cần tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống quý báu của Ngành, phải duy trì được trí tuệ, bản lĩnh kiên định, dám nghĩ dám làm; phải đi tiên phong trong công cuộc đổi mới với một tầm nhìn mới và tư duy đổi mới, chủ động, sáng tạo, cải cách mạnh mẽ; theo tinh thần biến thách thức thành cơ hội, càng khó khăn thì phải càng quyết tâm, nỗ lực, cố gắng cao hơn; nêu cao tinh thần, trách nhiệm trước Đảng trước dân, bám sát tình hình của đất nước, từng vùng, địa phương để đánh giá các yếu tố tác động và có giải pháp phù hợp; nêu cao tinh thần đoàn kết, không ngừng nỗ lực, khát vọng, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao; xây dựng nét văn riêng của ngành Kế hoạch và Đầu tư, đó chính là nhân văn, nhân ái, sống có tình người, thương yêu, chia sẻ với những hoàn cảnh khăn. Trong đó, trước hết từng đơn vị, từng cá nhân cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tích cực, chủ động, trách nhiệm hơn; làm tốt chức năng, nhiệm vụ được giao; củng cố, khẳng định và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc cũng vị thế của đơn vị, cá nhân trong hệ thống./.

Phùng Thị Vân Quỳnh

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :