• Video

  • Album ảnh

UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021

02/02/2021

Để thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021, ngày 18/01/2021, UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động với phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển” và 06 trọng tâm chỉ đạo điều hành gồm:

1. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng để phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trong đó tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, các khâu đột phá trong Nghị quyết để tháo gỡ các điểm nghẽn, khai thông các nguồn lực. Quyết liệt hành động, có chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025.

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện hiệu quả các chính sách của Chính phủ về tài khóa chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Theo dõi sát diễn biến tình hình trong nước và quốc tế, kịp thời dự báo và chuẩn bị phương án, kịch bản, biện pháp, đối sách ứng phó hiệu quả với những biến động, vấn đề mới phát sinh.

3. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, thực chất gắn với đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số quốc gia, cung cấp các dịch vụ công cho người dân, doanh nghiệp, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi hơn, thu hút mạnh mẽ đầu tư, thúc đẩy doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

4. Chỉ đạo và thực hiện quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhất là các dự án, các công trình trọng điểm của tỉnh, công trình kết cấu hạ tầng đô thị.

5. Ban hành các cơ chế chính sách phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó đặc biệt là cơ chế, chính sách để thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng đời sống nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc. Chú trọng bảo đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Đổi mới căn bản, toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chú trọng phát triển nhân lực chất lượng cao; đẩy mạnh thu hút, trọng dụng nhân tài. Phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ, ứng dụng, chuyển giao công nghệ. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu.

6. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trước trong và sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và cho phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình hành động của UBND tỉnh cũng đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp của các cấp, các ngành là: (1) Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ tổ chức Đại hội Đảng, bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; chuẩn bị, ban hành và triển khai ngay các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, các thông báo, kết luận của UBND tỉnh; (2) Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống đại dịch Covid-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới (3) Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách bảo đảm tính khả thi, hiệu quả; tổ chức thi hành pháp luật nghiêm minh. (4) Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế. (5) Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực; đẩy nhanh tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch, triển khai các dự án kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. (6) Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ. (7) Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, gắn kết hài hòa với phát triển kinh tế. (8) Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu; tăng cường phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. (9) Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng hệ thống hành chính nhà nước kiến tạo, phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân; tăng cường phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. (10) Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. (11) Đẩy mạnh thông tin truyền thông, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường phối hợp công tác với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể nhân dân.

Ngoài các nhiệm vụ chung, Chương trình hành động của UBND tỉnh cũng đã đề ra 182 nhiệm vụ cụ thể cho các ngành, lĩnh vực thuộc 4 nhóm nhiệm vụ gồm: (1) Nhóm nhiệm vụ về xây dựng hệ thống pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật; (2) Nhóm nhiệm vụ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thúc đẩy tăng trưởng; (3) Nhóm nhiệm vụ về xây dựng quy hoạch và phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng xã hội; (4) Nhóm nhiệm vụ về phát triển văn hóa, nghệ thuật, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; (5) Nhóm nhiệm vụ về cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố ban hành kế hoạch để triển khai, chủ động thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể của ngành, địa phương mình, kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh, tạo chuyển biến rõ nét ngay từ đầu năm; thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao; định kỳ hằng quý, cả năm tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh./.

(Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 được đính kèm theo).

Lê Duy Thơ - Phó Trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :