• Video

  • Album ảnh

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc

19/01/2021

Trong năm 2020, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, quyết liệt trong điều hành, thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin và kịp thời cho ý kiến, giải quyết vướng mắc khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Tình hình thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2020

Tại kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh khóa XVI (kỳ họp cuối năm 2019), HĐND tỉnh Vĩnh Phúc đã thông qua Nghị quyết số 76/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và Nghị quyết số 78/NQ-HĐND ngày 18/12/2019 về phân bổ dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2020. Quá trình triển khai thực hiện, tại các kỳ họp thứ 16, 17 và 18 HĐND tỉnh khóa XVI, HĐND tỉnh đã thông qua điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại các Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 22/5/2020, Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 17/7/2020 và Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 30/10/2020; Căn cứ các Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành các Quyết định số 3248/QĐ-UBND ngày 20/12/2019, Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 và Quyết định số 1836/QĐ-UBND ngày 23/7/2020 về phân khai và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2020.

Trên cơ sở tình hình thực tiễn, khó khăn, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, giám sát chặt chẽ, quyết liệt trong điều hành, thường xuyên nắm bắt, cập nhật thông tin và kịp thời cho ý kiến, giải quyết vướng mắc khó khăn nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 theo các văn bản như: Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 05/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020; Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 28/7/2020 của UBND tỉnh về thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2020.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công có nhiều dự án gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB; Mặt khác trong năm có một số nguồn vốn được bổ sung cho các dự án do vậy, dự kiến giải ngân Kế hoạch đầu tư công năm 2020 đến 31/01/2021 đạt khoảng 10.452 tỷ đồng bằng 82% tổng nguồn kế hoạch đầu tư công thực hiện trong năm 2020 (bao gồm cả nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2019 chuyển sang thanh toán năm 2020). Dự kiến số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 không giải ngân hết đề nghị chuyển nguồn sang thanh toán năm 2021 là khoảng 2.295 tỷ đồng.

Việc giao vốn Kế hoạch đầu tư công năm 2020 được thực hiện theo đúng các nguyên tắc phân bổ vốn quy định tại Luật Đầu tư công, các văn bản hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Nguồn vốn đầu tư công thuộc Kế hoạch năm 2020 được bố trí đảm bảo cho các dự án thực hiện, không gây nợ đọng trong XDCB.

UBND tỉnh đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn trong công tác BT-GPMB; thực hiện cưỡng chế, giải quyết dứt điểm một số vướng mắc để bàn giao mặt bằng thi công do vậy thực hiện công tác BT-GPMB đạt khá.

Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, kiểm điểm tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư công hàng tháng; kịp thời báo cáo vướng mắc khó khăn và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020, UBND tỉnh đã yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư thực hiện một số nhiệm vụ giải pháp:

Tiếp tục quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; Yêu cầu UBND các huyện, thành phố phân bổ hết số vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 trước ngày 15/11/2020; Các chủ đầu tư đẩy nhanh công tác quyết toán đối với các dự án đã hoàn thành, không để dồn lại cuối năm; Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tập trung xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công, …

Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Năm 2021 là năm thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, là năm đầu triển khai Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi kinh tế trong nước vẫn còn khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19. Các sở, ban, ngành, các ban quản lý dự án và các chủ đầu tư thực hiện xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo các quan điểm, nguyên tắc quy định của Luật Đầu tư công, Luật Ngân sách Nhà nước, các Nghị định  hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư công và Luật Ngân sách Nhà nước; Nghị quyết số 973/UBTVQH14 ngày 8/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn NSNN giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về lập kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025; Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Văn bản số 5006/BKHĐT-TH ngày 04/8/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Kế hoạch đầu tư công năm 2021 và Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021.

Kế hoạch đầu tư công năm 2021 nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và các định hướng phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng ngành, từng địa phương; phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025 của từng ngành, lĩnh vực và địa phương. Gắn việc xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2021 với việc thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 và đột phá xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Dự án thuộc kế hoạch năm 2021 là dự án phù hợp với dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 – 2025; bám sát các mục tiêu của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh; phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch ngành lĩnh vực; phù hợp với các chương trình, nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và UBND tỉnh.

Căn cứ Văn bản số 6842/BKHĐT-TH ngày 16/10/2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về phân bổ Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2021; UBND tỉnh dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2021 như sau:

Tổng Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 tỉnh Vĩnh Phúc là 6.661,298 tỷ đồng, bao gồm:

(1). Vốn ngân sách địa phương: 5.943,686 tỷ đồng; trong đó:

- Vốn đầu tư XDCB vốn tập trung: 4.044,686 tỷ đồng;

- Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất: 1.000 tỷ đồng;

- Đầu tư từ nguồn thu Xổ số kiến thiết: 24 tỷ đồng;

- Đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương: 875 tỷ đồng (là mức được bội chi tối đa trong năm).

(2). Vốn ngân sách Trung ương: 717,612 tỷ đồng, trong đó:

- NSTW trong nước: 493,95 tỷ đồng gồm:

+ Đầu tư các dự án kết nối có tác động liên vùng có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững: 200 tỷ đồng (Dự án Hạ tầng giao thông kết nối vùng thủ đô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc);

+ Thu hồi các khoản vốn ứng trước: 45 tỷ đồng;

+ Đầu tư các dự án chuyển tiếp và dự án mới: 248,95 tỷ đồng.

- Vốn nước ngoài: 223,662 tỷ đồng.

Các nhiệm vụ thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các chủ đầu tư tập trung ưu tiên thực hiện các thủ tục: (i) phê duyệt dự án đầu tư mới và (ii) phê duyệt quyết toán các dự án hoàn thành nhằm đảm bảo kịp thời tổng hợp bố trí Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021.

Sau khi Kế hoạch đầu tư công năm 2021 được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh quyết định giao và điều hành Kế hoạch đầu tư công năm 2021 ngay cho các cơ quan, đơn vị, chủ đầu tư để triển khai thực hiện. Riêng nguồn phân cấp về cấp huyện được giao trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh nghị quyết phân bổ ngân sách chi tiết nguồn vốn cho cấp huyện, UBND cấp huyện hoàn thiện kế hoạch trình HĐND cùng cấp quyết định và giao kế hoạch theo quy định.

Ngay sau khi giao Kế hoạch đầu tư công năm 2021; các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự án đầu tư. Tổ chức lựa chọn nhà thầu và đẩy nhanh tiến độ thi công theo quy định.

Tăng cường công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo đúng quy định của Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của Chính phủ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

Các Sở, ban, ngành; UBND cấp huyện, các chủ đầu tư:

- Định kỳ báo cáo kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 với UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 20 hàng tháng.

- Thường xuyên rà soát, cập nhật tiến độ triển khai thực hiện các dự án, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 không có khả năng giải ngân để điều chuyển cho nhiệm vụ khác có nhu cầu.

- Rà soát, điều chỉnh lại cơ cấu nguồn vốn và tiến độ triển khai thực hiện trong quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư các dự án cho phù hợp với tiến độ bố trí vốn thực tế.

Sở Kế hoạch và Đầu tư định kỳ hàng tháng, hàng quý báo cáo tình hình giải ngân và triển khai thực hiện Kế hoạch đầu tư công năm 2021 theo quy định của Luật Đầu tư công và các Nghị định hướng dẫn.

Tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 và các Nghị định hướng dẫn Luật. Tiếp tục tăng cường quản lý đầu tư từ nguồn NSNN, khắc phục tình trạng bố trí vốn phân tán, dàn trải, nâng cao hiệu quả đầu
tư theo kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch và các Nghị định hướng dẫn, nâng cao chất lượng công tác quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng lãnh thổ, quy hoạch phát triển đô thị, làm căn cứ xây
dựng các chương trình và kế hoạch đầu tư trung và dài hạn.

Đối với các nhiệm vụ, dự án chưa đủ thủ tục đầu tư tính từ ngày 15/12/2020, cần tiếp tục hoàn thiện và phân bổ vốn sau khi đủ điều kiện. Tuy nhiên, nhằm đảm bảo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021, đáp ứng tiến độ và kịp giải ngân vốn phát huy hiệu quả thì việc hoàn thiện thủ tục và phân bổ hết vốn cần phải thực hiện xong trước ngày 15/7/2021 (tại kỳ họp HĐND tỉnh giữa năm 2021).

BBT

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :