• Video

  • Album ảnh

Hội nghị lần thứ ba, BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII: Bàn giải pháp thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

05/12/2020

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị các đại biểu tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến vào các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021 – 2025 và năm 2021 của tỉnh, đặc biệt là cập nhật tình hình thế giới, trong nước, diễn biến và tác động của dịch Covid – 19 đến phát triển kinh tế - xã hội, từ đó, đề xuất các giải pháp trọng tâm, khâu đột phá nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo; các giải pháp thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, kế hoạch đầu tư công năm 2021. Về chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và năm 2021, cần tập trung thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, kiểm tra trọng tâm, giám sát mở rộng, tập trung vào những vấn đề dư luận và nhân dân quan tâm.

Cho ý kiến vào báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, các đại biểu cơ bản nhất trí với báo cáo đánh giá của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh. Đồng thời, đề nghị tỉnh tiếp tục xác định, đánh giá rõ những tác động của dịch bệnh Covid-19 đến phát triển kinh tế - xã hội; đánh giá thêm về hiệu quả đầu tư, việc huy động nguồn lực đầu tư trong dân; tình hình thu hút đầu tư, nhất là xác định các lĩnh vực, dự án trọng tâm thu hút đầu tư trong giai đoạn tới; việc đầu tư, phát triển du lịch, những trụ cột của nền kinh tế cần tập trung; trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng trong công tác quản lý đất đai, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các năm tiếp theo, các đại biểu đề nghị tỉnh có các giải pháp cụ thể giúp ngành nông nghiệp vượt khó do dịch bệnh, thời tiết; xây dựng, nhân rộng các vùng sản xuất hữu cơ. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, giải quyết tốt các vấn đề về bảo vệ môi trường; đầu tư xây dựng cống rãnh thoát nước thải. Tập trung nguồn lực đầu tư xây dựng, hoàn chỉnh hệ thống giao thông, tạo sự kết nối liên thông vùng. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cả cấp huyện và cấp tỉnh trong năm 2021. Cùng với đó, làm tốt công tác dự báo, công tác quy hoạch kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển các khu, cụm công nghiệp nhằm tận dụng tiềm năng, lợi thế của từng địa phương; có giải pháp đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật trong lĩnh vực nông nghiệp.

Đề xuất các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, nhiều đại biểu đề nghị tỉnh thực hiện tốt việc phân cấp, giao trách nhiệm cho từng cấp nhằm tránh chồng chéo trong phân cấp đầu tư công; kịp thời giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng; rà soát, xây dựng danh mục các dự án đầu tư công cụ thể cho từng năm, giai đoạn.

Đối với Chương trình công tác kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII và năm 2021, các đại biểu đề nghị rà soát lại các nội dung kiểm tra, giám sát, bảo đảm phù hợp, đúng đối tượng, tránh trùng lặp các nội dung kiểm tra giám sát toàn khóa với năm 2021; nghiên cứu, bổ sung các lĩnh vực chỉ đạo, các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy; mở rộng các nội dung giám sát về các cơ chế, chính sách của tỉnh, việc thực hiện quy chế làm việc của Tỉnh ủy. Đặc biệt, cần công khai thông tin các vụ việc đã có kết luận; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp thu các ý kiến của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện các báo cáo trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh. Về báo cáo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 và năm 2021, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất quan điểm chỉ đạo của tỉnh là tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, các cấp, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, nhất là các đột phá trong phát triển kinh tế. Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2021. Tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, trước mắt là triển khai kế hoạch của Ủy ban bầu cử quốc gia. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo bước đột phá trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Đưa công tác cải cách hành chính đi vào chiều sâu và thực chất, quyết liệt thực hiện xây dựng chính quyền điện tử.

Cùng với đó, làm tốt công tác quy hoạch, bảo đảm công tác quy hoạch mang tính dài hơi, hạn chế phải điều chỉnh; sớm hoàn thành việc lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2030, nâng cao chất lượng các quy hoạch thành phần trong quy hoạch tỉnh, bảo đảm tính đồng bộ trong công tác quy hoạch. Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng đô thị Bình Xuyên, Vĩnh Tường, Tam Đảo, bảo đảm các tiêu chí của đô thị loại IV; thực hiện tốt công tác phát triển đô thị gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao. Tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, cương quyết xử lý các vi phạm về đất đai; giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại, tố cáo kéo dài, đông người; tăng cường quản lý cấp phép đầu tư vào các cụm công nghiệp, các ngành. Có giải pháp tăng kích cầu thương mại dịch vụ; có chiến lược dài hạn để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nâng cao mức sống của nhân dân.

Về nguyên tắc, định mức, tiêu chí phân bổ nguồn vốn đầu tư công, đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị Ban cán sự Đảng UBND tỉnh thực hiện việc phân bổ nguồn vốn giai đoạn 2021-2025 phải bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật, nhất là Luật Đầu tư công; Chương trình hành động của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII đề ra. Bố trí vốn cho các dự án mới phải bảo đảm các nguyên tắc theo Luật Đầu tư công; nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn; không bố trí tối đa vốn cho các công trình còn đang dở dang, chưa thực hiện xong.

Đối với đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính năm 2020 và dự toán ngân sách năm 2021, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh đánh giá tác động của việc đổi mới, sắp xếp, nâng cao khả năng tự chủ của các đơn vị sự nghiệp theo từng lĩnh vực, từng năm; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn rà soát, kiểm tra, đưa các nhiệm vụ vào dự toán ngay từ đầu năm, tránh chi phát sinh, chuyển nguồn. Các cơ quan quản lý thu, nhất là Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Cục Thuế tăng cường đôn đốc, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt kế hoạch đề ra. 

Về Chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII, Tỉnh ủy sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kiểm tra; Đảng đoàn HĐND, Đoàn ĐBQH, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Thanh tra xây dựng dự thảo chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2021 báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương rà soát, chủ động siết chặt lại công tác phòng chống và sẵn sàng ứng phó dịch bệnh Covid-19.

Nguồn: vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :