• Video

  • Album ảnh

Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050

20/07/2020

Ngày 10/7/2020 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 998/QĐ-TTg phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc bao gồm: Thành phố Vĩnh Yên, thành phố Phúc Yên và huyện Bình Xuyên, huyện Yên Lạc, huyện Vĩnh Tường, huyện Tam Dương, huyện Tam Đảo, huyện Lập Thạch, huyện Sông Lô với tổng diện tích tự nhiên 1.236,5 km2.

Trên quan điểm việc lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 phải phù hợp với các nội dung định hướng chiến lược phát triển kinh tế- xã hội đất nước thời kỳ 2021-2030,…; Có tính kế thừa và nghiên cứu bổ sung phát triển; đáng giá đúng thực trạng, dự báo xu hướng phát triển để khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với khả năng cân đối; xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc phát triển nhanh và bền vững trên cả ba trụ cột: kinh tế, xã hội và môi trường; Nâng cao mức sống vật chất, thụ hưởng văn hóa, tinh thần của người dân,…

Mục tiêu của Quy hoạch được đề ra phải phân tích, đánh giá được thực trạng kinh tế - xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc thời kì 2011 - 2020; cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia, quy hoạch vùng,... Từ đó, dự báo và đề xuất các phương án phát triển thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xác định được các quan điểm, mục tiêu và đột phá phát triển.

Các nội dung chính của quy hoạch bao gồm:

 + Phân tích, đánh giá, dự báo về các yếu tố, điều kiện phát triển đặc thù của tỉnh (gồm các điều kiện tự nhiên, xã hội; bối cảnh bên ngoài; tổng hợp các cơ hội, thách thức).

+ Đánh giá thực trạng phát triển kinh tế - xã hội, hiện trạng sử dụng đất, hiện trạng hệ thống đô thị - nông thôn (gồm thực trạng phát triển kinh tế, xã hội; công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh; tổ chức không gian và phát triển hạ tầng; sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; phân tích, đánh giá điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội, thách thức).

+ Quan điểm, mục tiêu và phương án phát triển tỉnh (gồm quan điểm phát triển; xây dựng kịch bản và phương án phát triển; mục tiêu phát triển; các nhiệm vụ trọng tâm và các khâu đột phá).

+ Phương án phát triển các ngành quan trọng (gồm các ngành công nghiệp; dịch vụ; nông, lâm nghiệp và thủy sản; các lĩnh vực văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh; phương án tổ chức hoạt động kinh tế - xã hội.

+ Phương án tổ chức hệ thống đô thị, nông thôn và kết cấu hạ tầng; phương án: phân bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện; quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, vùng huyện; bảo vệ môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; bảo vệ, khai thác, sử dụng tài nguyên; Phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu; Xây dựng danh mục dự án của tỉnh và thứ tự ưu tiên thực hiện...

Thủ tướng giao UBND tỉnh Vĩnh Phúc căn cứ nội dung nhiệm vụ được phê duyệt, tổ chức lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Phúc thời kì 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo phù hợp qui định của Luật Quy hoạch năm 2017 và các quy định hiện hành, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo qui định của pháp luật.

Nguyễn Thị Hải Yến

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :