• Video

  • Album ảnh

Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ban hành Nghị quyết về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

23/03/2020

Theo đó, sau 22 năm tái lập tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc đã phát huy lợi thế, vượt qua khó khăn, đạt nhiều thành tựu kinh tế - xã hội quan trọng. Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh luôn quan tâm đến việc nâng cao thu nhập và phúc lợi xã hội, cho nhân dân coi đây vừa là mục tiêu, vừa là động lực để phát triển bền vững, ổn định chính trị - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc nâng cao thu nhập và phúc lợi xã hội vẫn còn nhiều hạn chế. Thu nhập cho người dân chưa tương xứng với thành quả của quá trình tăng trưởng, phát triển của tỉnh. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh còn thấp so với các tỉnh trong vùng và cả nước.

Với quan điểm, không ngừng cải thiện, nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của Đảng bộ, chính quyền, của cả hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh và toàn xã hội, Nghị quyết đã đưa ra mục tiêu cụ thể:

Phấn đấu đến hết năm 2025: Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt khoảng 80-85,0 triệu đồng/người; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 40 giường; tuổi thọ bình quân của người dân đạt 75 tuổi; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải đạt quy chuẩn môi trường ở khu đô thị và khu vực nông thôn đạt 100%; các đô thị đều có hệ thống thu gom và xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định.

Phấn đấu đến hết năm 2030: Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đạt khoảng 130-135 triệu đồng/người; tỷ lệ giường bệnh/vạn dân đạt 45 giường; tuổi thọ bình quân của người dân đạt 76 tuổi.

Trên cơ sở đó, 04 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trọng tâm được chỉ ra:

(1) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội về nâng cao thu nhập và phúc lợi cho người dân trên địa bàn tỉnh

(2) Phát triển sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân

(3) Phát triển văn hóa- xã hội, hệ thống các dịch vụ an sinh xã hội, phúc lợi xã hội đảm bảo người dân được bình đẳng tiếp cận, thụ hưởng nhằm nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân

(4) Đảm bảo môi trường bền vững.

Những năm qua, Vĩnh Phúc là địa phương đi tiên phong trong cả nước nói chung và miền Bắc nói riêng trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, để nâng cao mức độ thụ hưởng của người dân trong giai đoạn tới, Nghị quyết 12-NQ/TU được ban hành sẽ là động lực lớn để thúc đẩy và tạo điều kiện cho mọi người dân Vĩnh Phúc được thụ hưởng các thành quả phát triển cả về vật chất lẫn tinh thần.

Nguyễn Thị Hải Yến

 

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :