• Video

  • Album ảnh

Kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

18/03/2020

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc kết quả thực hiện 9 năm và ước thực hiện 10 năm (2011-2020) thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, đến nay có thể khẳng định các nhiệm vụ, định hướng về phát triển các ngành, lĩnh vực và về không gian lãnh thổ đề ra trong Quy hoạch là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển và sát với tiềm năng lợi thế của tỉnh.

Kết quả thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2020

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 của tỉnh Vĩnh Phúc được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyêt định số 113/QĐ-TTg ngày 20/01/2012 với 12 chỉ tiêu chủ yếu, đề xuất định hướng phát triển của 7 nhóm ngành, lĩnh vực; định hướng phát triển 3 không gian lãnh thổ (gồm định hướng phát triển đô thị, định hướng phát triển khu vực nông thôn và định hướng phát triển kinh tế trên các tiểu vùng) và 6 nhóm giải pháp chủ yếu, kèm theo các phụ lục, bản đồ và danh mục các lĩnh vực đầu tư đến năm 2020.

Theo Báo cáo của UBND tỉnh Vĩnh Phúc kết quả thực hiện 9 năm và ước thực hiện 10 năm (2011-2020) thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đến năm 2020, đến nay có thể khẳng định các nhiệm vụ, định hướng về phát triển các ngành, lĩnh vực và về không gian lãnh thổ đề ra trong Quy hoạch là đúng đắn, phù hợp với xu thế phát triển và sát với tiềm năng lợi thế của tỉnh.

Thông qua công tác Quy hoạch đã phát hiện và đánh giá đúng mức tiềm năng thế mạnh của tỉnh, biến những khó khăn, thách thức trở thành động lực cho sự phát triển của tỉnh. Đến năm 2020, thế và lực của tỉnh so với các tỉnh trong vùng và với cả nước được nâng lên, trong đó tốc đô tăng trưởng GRDP bình quân 10 năm 2011-2020 đạt 8,0%/năm; quy mô nền kinh tê đến năm 2020 đạt khoảng 128,4 nghìn tỷ đồng tăng 3 lần so với năm 2010; thu ngân sach năm 2019 vượt mốc 35 nghìn tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt trên 30 nghìn tỷ đồng và thu hút vốn đầu tư FDI đạt trên 1,1 tỷ USD; các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của người dân từng bước được cải thiện và nâng lên. Quốc phòng, an ninh được đảm bảo, giữ vững…

Kết quả so với các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 5 năm giai đoạn 2011-2015 và giai đoạn 2016-2020 thì cả 12/12 chi tiêu đều đạt và vượt mục tiêu đã đề ra. Cụ thể:

(1) Tốc độ tăng trưởng Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) bình quân hàng năm của tinh giai đoạn 2011-2020 ước đạt 7,05%/năm, không đạt mục tiêu quy hoạch tăng từ 14-15%/năm. Chia theo giai đoạn: Giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 6,1%/năm, đạt mục tiêu kê hoạch đề ra tăng từ 6-6,5%/năm và giai đoạn 2016-2020 ước đạt 8%/năm, vượt mục tiêu kê hoạch tăng từ 7-7,5%/năm.

(2) Giá trị GRDP bình quân đầu người (giá thực tê) ước đến năm 2020 đạt khoảng 110,37 triệu đồng/người/năm, tương đương khoảng 5.500 USD, không đạt mục tiêu quy hoạch (mục tiêu: từ 6.500-7.000 USD) nhưng vượt so với mục tiêu kê hoạch 5 năm giai đoạn 2016-2020 (khoảng 110 triệu đồng, tương đương 4.800-5.000 USD).

(3) Cơ cấu kinh tế đến năm 2020 ngành công nghiệp – xây dựng chiếm 62,89% tổng gia trị tăng thêm của ba khu vực. Ngành dịch vụ ước chiếm 30,27% và ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản ước chiếm 6,85% trong tổng gia trị tăng thêm năm 2020. So với mục tiêu quy hoạch và kê hoạch 5 năm 2016-2020 thì tỷ trọng khu vực công nghiệp – xây dựng và khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt mục tiêu, riêng khu vực dịch vụ không đạt.

(4) Kim ngạch xuất khẩu đến năm 2015 đạt 1,58 tỷ USD, ước năm 2020 đạt 3 tỷ USD, không đạt mục tiêu quy hoạch (đên năm 2020 đạt 13,5 tỷ USD) nhưng so với mục tiêu kê hoạch 5 năm cac giai đoạn 2011-2015 và 2016-2020 đều đạt (mục tiêu 2011-2015: 1,5-2,0 tỷ USD, mục tiêu 2016-2020: 3-3,5 tỷ USD).

(5) Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn giai đoạn 2011-2020 ước đạt 261,6 nghìn tỷ đồng, tăng bình quân 11%/năm. Chia theo giai đoạn:

+ Giai đoạn 2011-2015 đạt 89,98 nghìn tỷ đồng, vượt so với mục tiêu kê hoạch 5 năm (mục tiêu: 80-85 nghìn tỷ) nhưng so với mục tiêu quy hoạch thì không đạt (mục tiêu: 140-145 nghìn tỷ đồng).

+ Giai đoạn 2016-2020 ước đạt 171,5 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng vốn đầu tư/GRDP bình quân đạt 32%, vượt mục tiêu kê hoạch đề ra (25-30% GRDP/năm) nhưng không đạt so với mục tiêu quy hoạch đến năm 2020 (mục tiêu: 280-300
nghìn tỷ đồng).

(6)Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 ước đạt 76%, vượt so với mục tiêu quy hoạch đề ra (đên năm 2020 đạt 75%).

(7) Đến năm 2019 tỷ lệ xã, phường đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100% vượt so với mục tiêu quy hoạch đa đề ra (mục tiêu: 100% xa, phường đạt chuẩn quốc gia về y tê vào năm 2020).

(8) Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi đên năm 2020 ước còn 8,1%, vượt mục tiêu kê hoạch 5 năm 2016-2020 (còn dưới 9%) và không đạt mục tiêu quy hoạch (còn dưới 5%); giảm tỷ lệ sinh hàng năm khoảng 0,15%o đạt mục tiêu quy hoạch; tốc đô tăng dân số bình quân đạt 1,37%/năm không đạt mục tiêu quy hoạch (mục tiêu dưới 1%/năm).

(9) Đến năm 2020 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh Vinh Phúc còn dưới 1,0% (theo chuẩn nghèo tiêp cận đa chiều ap dụng cho giai đoạn 2016-2020), bình quân mỗi năm giảm nghèo >0,5%, đạt so với mục tiêu quy hoạch (đến năm 2020 cơ bản không còn hô nghèo theo chuẩn quốc gia thời điểm lập quy hoạch).

(10) Tỷ lệ che phủ rừng ước đến năm 2020 đạt 25%, đạt so với mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 nhưng không đạt so với mục tiêu quy hoạch đề ra (mục tiêu quy hoạch đên năm 2020 đạt 26,7%).

(11) Tỷ lệ dân cư đô thị loại IV trở lên được cấp nước sạch đạt khoảng 90% vào năm 2020, đạt mục tiêu kê hoạch 5 năm 2016-2020 (mục tiêu đên năm 2020 đạt 90%), không đạt mục tiêu quy hoạch (mục tiêu đạt trên 95%).

(12) Tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh năm 2020 ước đạt 100%, vượt so với mục tiêu kế hoạch 5 năm 2016-2020 (mục tiêu: 90%) nhưng không đạt so với mục tiêu quy hoạch đạt 100% vào năm 2015.

Việc triển khai thực hiện quy hoạch mặc dù còn gặp khó khăn, vướng mắc như việc huy động vốn đầu tư, một số quy hoạch được duyệt hiện không phù hợp với điều kiện phát triển tại địa phương phải thực hiện điều chỉnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng một số dự án còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch nhưng trong quá trình thực hiện UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã thực hiện tốt các chính sách, giải pháp thu hút đầu tư, phát triển nguồn nhân lực, phát triển khoa học và công nghệ, bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm nguồn lực tài chính, bảo đảm quốc phòng an ninh đã được ban hành để thực hiện quy hoạch; các chính sách, giải pháp ban hành cơ bản phát huy hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương./.

Nguyễn Hoàng Nam

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :