• Video

  • Album ảnh

Công tác hoàn trả ký quỹ thực hiện dự án đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2019

30/12/2019

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 42, Luật Đầu tư thì các nhà đầu tư phải ký quỹ để bảo đảm thực hiện dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Việc hoàn trả ký quỹ được Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện theo quy định tại Điểm a, b khoản 8, Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP  “ Hoàn trả 50% số tiền ký quỹ tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành thủ tục giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và được cấp các giấy phép, chấp thuận khác theo quy định của pháp luật để thực hiện hoạt động xây dựng (nếu có) không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư; Hoàn trả số tiền ký quỹ còn lại và tiền lãi phát sinh từ khoản ký quỹ (nếu có) tại thời điểm nhà đầu tư hoàn thành việc nghiệm thu công trình xây dựng và lắp đặt máy móc, thiết bị để dự án đầu tư hoạt động không chậm hơn tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc văn bản quyết định chủ trương đầu tư”. Trong năm 2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện hoàn trả ký quỹ thực hiện dự án đầu tư cho 14 Nhà đầu tư, với tổng số tiền là 18,6 tỷ đồng./.

Nguyễn Thị Bắc Anh
Chuyên viên Văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :