• Video

  • Album ảnh

Hướng dẫn xây dựng quy trình nội bộ và quy trình điện tử trong giải quyết Thủ tục hành chính

13/12/2019

Vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành văn bản số 9579/UBND-KSTT ngày 29/11/2019 về việc xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyêt thủ tục hành chính. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh hướng dẫn các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện xây dựng các quy trình như sau:

Về xây dựng quy trình nội bộ: Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh, các cơ quan hành chính nhà nước Trung ương tổ chức theo ngành dọc có TTHC tiếp nhận, trả kết quả tại Bộ phận một cửa các cấp trên địa bàn tỉnh (Gọi chung là các sở, ban, ngành) chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xây dựng quy trình nội bộ giải quyết TTHC thuộc phạm vi quản lý của ngành mình ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã, gồm:

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh: Đối với TTHC tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc rà soát, xây dựng quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính thuộc ngành mình tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Đối với TTHC tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị (nếu có): Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, xây dựng quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại cơ quan, đơn vị.

- TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện, cấp xã: Các sở, ban, ngành chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND cấp huyện rà soát, xây dựng quy trình nội bộ đối với từng thủ tục hành chính tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả tại cấp huyện, cấp xã.

Như vậy, các sở, ban, ngành xây dựng quy trình nội bộ cho cả 3 cấp: Cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã và gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (gồm Tờ trình, dự thảo Quyết định phê duyệt) để kiểm soát về hình thức, nội dung, quy trình trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt.

Đối với TTHC do Sở quản lý chuyên ngành trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố nhưng được tiếp nhận, giải quyết ở sở, ngành khác thì Sở, ngành đó có trách nhiệm xây dựng quy trình nội giải quyết TTHC ở cơ quan, đơn vị mình. Ví dụ: Một số TTHC do Sở Xây dựng trình nhưng tiếp nhận, giải quyết ở Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn thì Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn phải xây dựng quy trình nội bộ để giải quyết TTHC đó ở Sở mình.

Các sở, ban, ngành khi trình Chủ tịch UBND tỉnh dự thảo quyết định công bố Danh mục TTHC, TTHC mới, sửa đổi, bổ sung thì phải đồng thời xây dựng, trình dự thảo quyết định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết đối với TTHC đó gửi kèm theo, trừ trường hợp không có sự thay đổi về thời hạn giải quyết, địa điểm, trình tự thực hiện.

Đối với quy trình nội bộ giải quyết TTHC đã được phê duyệt nhưng trong quá trình tổ chức thực hiện nếu không phù hợp với quy định pháp luật và thực tế của cơ quan, đơn vị thì sở, ban, ngành rà soát, trình quyết định sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Về xây dựng quy trình điện tử: Trên cơ sở nội dung quy trình nội bộ giải quyết TTHC được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, các cấp, các ngành có trách nhiệm xây dựng quy trình điện tử như sau:

- Ở cấp tỉnh: Đối với TTHC tiếp nhận, trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Các sở, ban, ngành phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh xây dựng quy trình điện tử.  Đối với TTHC tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả tại cơ quan, đơn vị thuộc sở, ngành (nếu có): Các sở, ban, ngành chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị của ngành mình phối hợp với Phòng kiểm soát thủ tục hành chính- Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình điện tử;

- Ở cấp huyện: UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo Trung tâm hành chính công cấp huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn, cán bộ quản trị phần mềm cấp huyện và Phòng kiểm soát thủ tục hành chính- Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (Phần mềm một cửa dùng chung) để áp dụng thống nhất ở cấp huyện.

- Ở cấp xã: UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm hành chính công cấp huyện, cán bộ quản trị phần mềm cấp huyện và Phòng kiểm soát thủ tục hành chính- Văn phòng UBND tỉnh xây dựng quy trình điện tử giải quyết từng thủ tục hành chính trên phần mềm Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh (Phần mềm một cửa dùng chung) để áp dụng thống nhất ở cấp xã.

UBND tỉnh yêu cầu 100% TTHC phải có quy trình nội bộ, quy trình điện tử để giải quyết; Phần mềm một cửa dùng chung, Phần mềm hành chính công, Phần mềm dịch vụ công trực tuyến và các phần mềm khác hỗ trợ giải quyết TTHC phải thông với nhau, tiến tới chỉ có 01 phần mềm và phải kết nối với Cổng dịch vụ công quốc gia./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó Chánh Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :