• Video

  • Album ảnh

Kết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND tỉnh do sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu ban hành giai đoạn từ 01/10/2018 đến hết 30/9/2019

28/10/2019

Thực hiện Văn bản số 5468/UBND-KT1 ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện tự kiểm tra và gửi văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã kết hợp rà soát kiểm tra, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật của HĐND-UBND tỉnh do Sở tham mưu ban hành giai đoạn từ 01/10/2018 đến hết 30/9/2019. Trên cơ sở kết quả tự kiểm tra, rà soát và ý kiến tham gia của Sở Tư pháp tại Văn bản 1235/STP-XD&KTVBQPPL ngày 26/9/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp báo cáo số 405/BC-SKHĐT ngày 02/10/2019 về kết quả tự kiểm tra văn bản QPPL của Sở thời gian qua.

Để triển khai thực hiện rà soát các văn bản QPPL, lãnh đạo Sở đã ban hành Văn bản số 2049/SKHĐT-VP ngày 12/8/2019 về việc triển khai tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL 2019, trong đó phân công cụ thể các phòng, đơn vị trực thuộc thực hiện và thời gian hoàn thành; Có Văn bản số 2440/SKHĐT-VP ngày 18/9/2019 đề nghị Sở Tư pháp phối hợp thực hiện kiểm tra và gửi VB QPPL thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối tượng, nội dung, phương pháp kiểm tra rà soát văn bản QPPL được thực hiện theo quy định tại mục 1, Chương VIII và mục 3 Chương IX của nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành Văn bản QPPL.

Trên cơ sở rà soát, hệ thống hoá các văn bản QPPL do sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu cho HĐND, UBND ban hành thuộc lĩnh vực Kế hoạch đầu tư giai đoạn 01/10/2018 đến hết 30/9/2019 có 02 văn bản QPPL được tham mưu ban hành gồm: Quyết định số 24/2019/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định trách nhiệm, quan hệ phối hợp của các cấp, các ngành trong quản lý hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Qua kiểm tra, các văn bản QPPL của HĐND và UBND do Sở chủ trì soạn thảo, tham mưu ban hành tuân thủ đúng các quy định Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND năm 2015; Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Các văn bản ban hành đúng căn cứ pháp lý, đúng thẩm quyền và có nội dung phù hợp với các quy định pháp luật; trình tự, thủ tục ban hành văn bản cơ bản được đảm bảo theo đúng quy định pháp luật, những thiếu sót, tồn tại được phát hiện kịp thời và khắc phục. Các văn bản quy phạm pháp luật ban hành đảm bảo tính khả thi, áp dụng thuận lợi trong thực tiễn, không có văn bản nào bị huỷ bỏ, bãi bỏ do vi phạm các quy định pháp luật, chất lượng văn bản ngày càng phát huy được tính hiệu quả.

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thực hiện nghiêm túc và chấp hành pháp luật, chính sách của Đảng và Nhà nước, các văn bản chỉ đạo được phổ biến kịp thời, hiệu quả. Công tác soạn thảo, xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản QPPL được đảm bảo đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Việc kiểm tra, xử lý văn bản theo thẩm quyền và tự kiểm tra văn bản được thực hiện tốt, xử lý dứt điểm đối với những văn bản có dấu hiệu trái pháp luật. Công tác rà soát văn bản được thực hiện thường xuyên làm cơ sở pháp lý quan trọng trong việc xây dựng, ban hành và áp dụng./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :