• Video

  • Album ảnh

Quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc

23/10/2019

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc vừa ban hành Quyết định số 42/2019/QĐ-UBND ngày 25/9/2019 quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo đó, phạm vi điều chỉnh của Quyết định 42/2019/QĐ-UBND quy định về thực hiện trình tự triển khai dự án đầu tư theo Luật Đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ bước tìm hiểu thông tin, quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đến khi hoàn thành đầu tư đưa dự án vào vận hành với các thủ tục thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh Vĩnh Phúc và các cơ quan thuộc UBND tỉnh Vĩnh Phúc theo quy định của pháp luật. Các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; điều chỉnh các nội dung liên quan đến dự án (điều chỉnh về quy hoạch, giao đất, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ); chấm dứt hiệu lực của quyết định chủ trương đầu tư, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; gia hạn tiến độ đầu tư, tạm ngừng hoặc ngừng hoạt động của dự án đầu tư; các thủ tục về cấp phép lao động cho người nước ngoài, thủ tục hải quan liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa, thiết bị thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật. Trình tự triển khai hoạt động đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, đầu tư theo hình thức hợp tác đối tác công tư (PPP); quy trình đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án, quy trình đấu thầu lựa chọn Nhà đầu tư để thực hiện dự án; trình tự đầu tư dự án phát triển nhà ở, dự án Đầu tư khu đô thị mới thực hiện theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Khi có nhu cầu thực hiện hoạt động đầu tư tại Vĩnh Phúc, Nhà đầu tư liên hệ với Trung tâm Hành chính công tỉnh Vĩnh Phúc hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan liên quan để được hỗ trợ, cung cấp các thông tin cần thiết phục vụ nghiên cứu đầu tư.

Sở Kế hoạch và Đầu tư là đầu mối hướng dẫn, liên hệ, hỗ trợ Nhà đầu tư trong quá trình nghiên cứu, triển khai hoạt động đầu tư tại Vĩnh Phúc.

Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các Khu công nghiệp, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan có trách nhiệm công bố công khai và cung cấp các thông tin về quy hoạch, kế hoạch, các thông tin khác theo chức năng và nhiệm vụ do mình quản lý khi nhận được đề nghị của Nhà đầu tư.

Trên cơ sở các thông tin được cung cấp, Nhà đầu tư đề xuất việc đầu tư dự án và thực hiện các thủ tục đầu tư theo quy định này và quy định pháp luật có liên quan. Việc thực hiện triển khai dự án đầu tư có sử dụng đất ngoài khu công nghiệp theo Luật Đầu tư được hướng dẫn chi tiết từ Điều 5 đến Điều 25, chương III của Quyết định; Thực hiện triển khai dự án đầu tư có sử dụng đất trong khu công nghiệp theo Luật Đầu tư được hướng dẫn chi tiết tại  Điều 26 đến Điều 39, chương IV Quyết định này; Thực hiện triển khai dự án đầu tư không thực hiện giao đất, cho thuê đất theo Luật Đầu tư được hướng dẫn chi tiết tại Điều 40, Điều 41, chương V Quyết định này.

Theo Quyết định, nhà đầu tư có trách nhiệm sau:

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

- Tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật và của Quy định này trong quá trình triển khai dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Nghiêm chỉnh thực hiện chế độ báo cáo theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Đầu tư và chế độ báo cáo giám sát đánh giá đầu tư theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP .

- Phản ánh, góp ý công khai đối với việc xử lý hồ sơ chậm trễ hoặc gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực của các tổ chức, cá nhân có liên quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về phản ánh, góp ý của mình. Các nội dung phản ánh, góp ý không được thực hiện công khai sẽ không được coi là hợp lệ và không được xem xét.

Cơ quan, cá nhân chủ trì giải quyết phải đảm bảo tuân thủ thực hiện trình tự thủ tục và thời gian thực hiện theo quy định này; Công khai quy trình giải quyết nội bộ, thành phần hồ sơ giải quyết đối với từng thủ tục niêm yết tại trụ sở cơ quan; Thực hiện công tác thẩm định đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan trong quá trình thẩm định; bảo lưu ý kiến trong văn bản thẩm định của cơ quan và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc bảo lưu ý kiến của mình. Nghiêm cấm các hành vi cản trở, tác động đến công tác thẩm định dẫn đến kết quả thẩm định không đảm bảo tính độc lập, trung thực, khách quan.

Trong quá trình thực hiện quy định này, các tổ chức cá nhân có liên quan có hành vi vi phạm pháp luật thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm bị xử lý theo quy định pháp luật.

Quyết định 42/2019/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/10/2019./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :