Thành phố Vĩnh Yên
  • Video

  • Album ảnh

Khái quát một số nội dung chủ yếu Nghị định số: 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

05/09/2019

Ngày 01/7/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định Số: 59/2019/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng 2018 với nội dung quy định cụ thể tại 11 chương và chi tiết thành 89 điều, bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2019.

Phạm vi điều chỉnh của Nghị định này tập trung chủ yếu vào quy định chi tiết: Các điều, khoản của Luật Phòng, chống tham nhũng (PCTN) 2018 như: Khoản 1 Điều 15 về trách nhiệm giải trình; Điều 17 về tiêu chí đánh giá công tác PCTN; Điều 22 về tặng quà và nhận quà tặng; Điều 23 về kiểm soát xung đột lợi ích; Khoản 4 Điều 25 về vị trí công tác phải chuyển đổi và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, chính quyền địa phương; Khoản 4 Điều 71 về trình tự, thủ tục, thời hạn tạm đình chỉ công tác, tạm thời chuyển sang vị trí công tác khác; việc hưởng lương, phụ cấp, quyền, lợi ích hợp phập khác và việc bồi thường, khôi phục lại quyền, lợi ích hợp pháp của người có chức vụ, quyền hạn sau khi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền kết luận người đó không có hành vi tham nhũng; Điều 80 về áp dụng các biện pháp PCTN trong doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; Điều 81 về thanh tra việc thực hiện pháp luật về PCTN đối với doanh nghiệp, tổ chức khu vực ngoài nhà nước; Điều 94 về xử lý hành vi vi phạm khác về PCTN trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đồng thời quy định về các biện pháp chủ yếu tổ chức thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng, bao gồm: thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã thuộc lĩnh vực mà trước đây mình có trách nhiệm quản lý theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 20 của Luật PCTN; Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức; Chế độ thông tin, báo cáo về PCTN; Xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách.

Nghị định này thay thế các quy định trước đây như: Nghị định số 107/2006/NĐ-CP ngày 22/ 9/2006 quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; Nghị định số 47/2007/NĐ-CP ngày 27/3/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật PCTN về vai trò, trách nhiệm của xã hội trong PCTN; Nghị định số 102/2007/NĐ-CP ngày 14/ 6/2007 quy định thời hạn không kinh doanh trong lĩnh vực có trách nhiệm quản lý đối với những người là cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) sau khi thôi giữ chức vụ; Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 90/2013/NĐ-CP ngày 08/8/2013 quy định trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao; Nghị định số 211/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013; Nghị định số 150/2013/NĐ-CP ngày 01 /11/2013 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ quy định danh mục các vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức; Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg ngày 10/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ  ban hành Quy chế về việc tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức.

Một trong những điểm mới của Nghị định này là đưa ra chế tài xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định của Luật Phòng chống tham nhũng, trong đó có quy định về quy tắc ứng xử. Nghị định đã quy định rất rõ, cán bộ mới vi phạm lần đầu thì bị cảnh cáo. Trường hợp đã bị cảnh cáo rồi mà vẫn tái phạm thì sẽ bị cách chức. Một vài trường hợp ngay từ đầu đã phải cách chức để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.

Không chỉ xử lý các tình huống liên quan đến quy định về quy tắc ứng xử, Nghị định này còn nhận diện các trường hợp về xung đột lợi ích, trong đó có cả tình trạng sân sau, lợi ích nhóm, công ty gia đình đồng thời đưa ra các biện pháp, trình tự thủ tục để xử lý. Ví dụ giám sát công chức để những xung đột đó không biến thành hành vi vi phạm pháp luật, hoặc việc tạm đình chỉ thực hiện nhiệm vụ của người có xung đột lợi ích.

Điểm đáng chú ý trong Nghị định này đó là quy định cảnh cáo, cách chức người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị có hành vi bố trí vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con, anh, chị, em ruột của mình giữ chức vụ quản lý về tổ chức nhân sự, kế toán, làm thủ quỹ, thủ kho trong cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc giao dịch, mua bán hàng hóa, dịch vụ, ký kết hợp đồng cho cơ quan, tổ chức, đơn vị đó mà đã bị xử lý bằng hình thức cảnh cáo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhà nước góp vốn vào doanh nghiệp hoạt động trong phạm vi ngành, nghề mà người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước hoặc để vợ hoặc chồng, bố, mẹ, con kinh doanh trong phạm vi ngành, nghề do người đó trực tiếp thực hiện việc quản lý nhà nước.

Đồng thời nội dung Nghị định đã ban hành danh mục vị trí công tác phải định kỳ chuyển đổi của 03 vị trí trong lĩnh vực quản lý ngân sách, tài sản trong cơ quan đơn vị và 116 vị trí công tác liên quan đến hoạt động trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của 18 lĩnh vực.

Nghị định này cũng đưa ra biện pháp xử lý vi phạm quy định về tặng quà và nhận quà tặng tại điều 28, cụ thể: Cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng tài chính công, tài sản công tặng quà không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng cho Nhà nước. Cá nhân sử dụng tài chính công, tài sản công tặng quà không đúng thẩm quyền, không đúng quy định thì phải bồi hoàn giá trị quà tặng và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị vi phạm quy định về nhận quà tặng, xử lý quà tặng, người có chức vụ, quyền hạn vi phạm quy định về nhận quà tặng, báo cáo, nộp lại quà tặng thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài nhà nước.

Có thể khẳng định, việc tổ chức triển khai nghiêm túc nghị định 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCTN sẽ góp phần làm giảm, ngăn chặn hiện tượng sân sau, lợi ích nhóm đồng thời phần liên quan đến xử lý vi phạm đã quy định rất rõ hình thức xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy tắc ứng xử, với những hành vi liên quan đến góp vốn, thành lập, bố trí vợ, chồng, con cái vào những vị trí người đứng đầu trực tiếp quản lý… nội dung Nghị định này về cơ bản đảm bảo khung chế tài tương đối rõ ràng, cụ thể để phục vụ cho công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay./.

Đặng Sơn Hoàng Long
Chuyên viên Thanh tra Sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :