• Video

  • Album ảnh

Quy định chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật tại Thông tư số 16/2018/TT-BTP của Bộ Tư pháp

20/02/2019

Ngày 14/12/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 16/2018/TT-BTP quy định chế độ báo cáo thống kê trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Phạm vi điều chỉnh tại Thông tư quy định chi tiết về chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật, bao gồm: Mẫu Đề cương báo cáo và các biểu mẫu sử dụng để tổng hợp số liệu kèm theo báo cáo; kỳ báo cáo, thời gian lấy số liệu và thời hạn gửi báo cáo; hình thức và phương thức gửi báo cáo; nội dung báo cáo và việc chỉnh lý, bổ sung nội dung, số liệu trong báo cáo.

Về đối tượng áp dụng:

 Chế độ báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc, gồm: Công an nhân dân; Bộ đội biên phòng; Cảnh sát biển; Hải quan; Kiểm ngư; Thuế; Quản lý thị trường; Cơ quan thi hành án dân sự; Kho bạc Nhà nước; Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước; tổ chức Thống kê tập trung; Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện và các tổ chức khác thuộc cơ quan Trung ương được tổ chức theo ngành dọc theo quy định của pháp luật.

Chế độ báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật được áp dụng đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp.

Về mẫu Đề cương báo cáo và biểu mẫu số liệu báo cáo quy định trong Thông tư gồm:

- Phụ lục số 01:Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về xử phạt vi phạm hành chính và Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính.

- Phụ lục số 02: Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thuộc thẩm quyền và Bảng tổng hợp số liệu báo cáo về tình hình tuân thủ pháp luật của cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền và cá nhân, tổ chức.

Về công tác định kỳ báo cáo gồm 02 báo cáo: Báo cáo trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính định kỳ báo cáo 06 tháng và hàng năm; Báo cáo trong công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật định kỳ báo cáo hàng năm.

Về hiệu lực thi hành:Thông tư số 16/2018/TT-BTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/02/2019, thay thế Thông tư số 10/2015/TT-BTP ngày 31/8/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó chánh văn phòng sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :