• Video

  • Album ảnh

Hướng dẫn chi thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc

05/11/2018

Thực hiện Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số định mức chi thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; Ý kiến chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh tại văn bản số 6200/UBND-KSTT1 ngày 17/8/2018 về việc thực hiện một số nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính. Ngày 30/8/2018, Sở Tài chính đã ban hành văn bản số 1537/STC-HCSN hướng dẫn việc chi hỗ trợ cho cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính như sau:

1) Về nguồn kinh phí để thực hiện: Được bố trí trong kinh phí chi quản lý hành chính hàng năm.

2) Về mức chi hỗ trợ: Thực hiện theo quy định tại Khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 21/7/2016 “Mức hỗ trợ tại các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, cơ quan thuộc UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, thành phố: 20.000 đồng/người/ngày; Mức hỗ trợ tại UBND xã, phường, thị trấn: 15.000đồng/người/ ngày”.

3) Về điều kiện, hồ sơ, thủ tục chi hỗ trợ:

+ Phải có danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan thuộc UBND tỉnh do UBND tỉnh phê duyệt; của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện do UBND cấp huyện phê duyệt; của UBND cấp xã do UBND cấp xã phê duyệt.

+ Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện, Chủ tịch UBND cấp xã căn cứ số ngày thực tế của cán bộ công chức làm đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính thực hiện nhiệm vụ để chi hỗ trợ.

+ Hàng tháng thanh toán chi hỗ trợ theo bảng chấm công có chữ ký xác nhận của người có thẩm quyền (Lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoặc bộ phận có liên quan được lãnh đạo uỷ quyền xác nhận).

Nguyễn Thị Bắc Anh
Chuyên viên Văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :