• Video

  • Album ảnh

Hưởng ứng Ngày pháp luật 09/11 hàng năm

01/11/2018

Ngày 20/6/2012, Quốc hội khóa XIII của nước ta đã thông qua Luật phổ biến, giáo dục pháp luật quy định rất nhiều nhiệm vụ, giải pháp, nhằm tạo sự chuyển biến cơ bản, bền vững trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và một trong những giải pháp đó là quyết định lấy ngày 09/11, ngày ban hành Hiến pháp năm 1946 - bản Hiến pháp đầu tiên của đất nước ta làm Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (sau đây gọi là Ngày p háp luật Việt Nam ) và tổ chức các hoạt động vào ngày 09/11 hàng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật cũng như giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Năm 2013 là năm đầu tiên Luật phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu lực thi hành và cũng là năm đầu tiên Ngày pháp luật Việt Nam được tổ chức trên quy mô toàn quốc, vào chính năm ghi nhận một sự kiện hệ trọng trong đời sống chính trị - pháp lý của đất nước, đó là việc toàn dân tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Hiến pháp (sửa đổi) của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế với chủ đề “Toàn dân xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Việc tổ chức Ngày pháp luật Việt Nam năm 2013 và sau đó là các Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2014, năm 2015, năm 2016 và năm 2017 đã thực sự trở thành sự tiếp nối đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng nhằm phát huy ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Năm 2018, Nhân dân trong cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Phúc nói riêng tiếp tục hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam đảm bảo đạt được các yêu cầu đặt ra là có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; có trọng tâm, trọng điểm; huy động, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội; bám sát nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, đoàn thể, địa phương, cơ quan, đơn vị mà trọng tâm là công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Chính bằng những hành động, những việc làm cụ thể, thường xuyên nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện và bền vững trong ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật; gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật, phát huy dân chủ, xây dựng Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa...

Năm 2018, với chủ đề : Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh. Ngày pháp luật Việt Nam năm 2018 gắn với việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng đặc biệt là các quan điểm về xây dựng Nhà nước và hệ thống pháp luật ở nước ta; các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016 - 2020) và các luật, pháp lệnh mới ban hành như Hiến pháp năm 2013, các luật về tổ chức bộ máy Nhà nước như Quốc hội, Hội đồng nhân dân, các luật thiết thực cho cuộc sống như Luật bồi thường Nhà nước, Luật tiếp cận thông tin... và trọng tâm là Bộ luật hình sự - một bộ luật quan trọng có hiệu lực từ ngày 01/01/2018, các văn bản pháp luật về tố tụng dân sự, tố tụng hình sự, tố tụng hành chính...  kết hợp chặt chẽ với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống để hình thành nhân cách con người Việt Nam phát triển toàn diện; củng cố vững chắc niềm tin của Nhân dân vào chế độ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập hợp, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật.

Những nội dung trọng tâm phổ biến sâu rộng chính là các chủ trương, chính sách trong các văn bản pháp luật, các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý; các quy định mới được sửa đổi, bổ sung, thay thế, chú trọng các quy định liên quan trực tiếp đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, sản xuất; các chính sách, nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung, ban hành mới; các quy định pháp luật, các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến quyền con người, quyền công dân hoặc có liên quan đến người dân và doanh nghiệp mà Việt Nam là thành viên cũng như tổ chức thi hành đầy đủ, nghiêm túc các quy định pháp luật gắn với xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp, khai thông, huy động mọi nguồn lực xã hội…

Ngoài ra, nội dung trọng tâm còn là quan tâm giáo dục ý thức và lợi ích của việc tôn trọng, tuân thủ, chấp hành pháp luật; xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt trong thực hiện pháp luật; phê phán, đấu tranh với những hành vi vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật gắn với xây dựng ý thức pháp luật, văn hóa pháp lý trong cán bộ, Nhân dân bằng nhiều hình thức như tìm hiểu qua mạng internet, ứng dụng công nghệ thông tin; tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật; sử dụng mạng lưới loa truyền thanh cơ sở; tổ chức ngày hội pháp luật; thiết lập chuyên trang, chuyên mục phát thanh, truyền hình để bình luận, đối thoại chính sách, pháp luật gắn với vấn đề dư luận xã hội quan tâm; tổ chức các tọa đàm, hội thảo, sinh hoạt chuyên đề về xây dựng, thực thi pháp luật; ra quân tình nguyện, hoạt động giáo dục ngoại khóa ngoài giờ lên lớp; tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua sinh hoạt văn hóa, văn nghệ; bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân...

Thực hiện Ngày pháp luật Việt Nam cũng chính là sự cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của Ngày pháp luật Việt Nam và nhằm đảm bảo Ngày pháp luật được tổ chức hiệu quả và thiết thực, góp phần cổ vũ, khuyến khích các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân tôn trọng, nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật, nâng cao ý thức bảo vệ pháp luật, góp phần tạo chuyển biến mới về chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật, hằng năm Bộ Tư pháp đã ban hành văn bản hướng dẫn về việc tổ chức thực hiện Ngày pháp luật đã hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương rất nhiều hình thức thực hiện như: tăng thời lượng, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm, phóng sự chuyên sâu, phim tài liệu, tin, bài, ảnh, các thông điệp ngắn, đối thoại, trả lời phỏng vấn và các hình thức phù hợp khác về Ngày pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua các hình thức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật; lồng ghép nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật với các hoạt động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng nông thôn mới”, “Năm An toàn giao thông”, triển khai Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về tiếp cận pháp luật ở cơ sở…

Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều về biện pháp thi hành Luật phổ biến, giáo dục pháp luật tại Chương II đã quy định Ngày pháp luật được tổ chức với các nội dung: khẳng định trí, vai trò của Hiến pháp, pháp luật trong quản lý Nhà nước và đời sống xã hội; giáo dục cán bộ, công chức, viên chức và người dân ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật; ý thức bảo vệ pháp luật, lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tuyên truyền, phổ biến các quy định của Hiến pháp, pháp luật thiết thực với đời sống của Nhân dân, gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Ngày pháp luật cũng là ngày biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, gương người tốt việc tốt trong thực hiện pháp luật./.

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó Chánh văn phòng Sở

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :