• Video

  • Album ảnh

UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10

16/10/2018

Sáng 16/10, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Lê Duy Thành, Vũ Chí Giang, Vũ Việt Văn, Nguyễn Văn Khước, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 10. Dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Kim Khải, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, huyện, thành phố.

Tại phiên họp, UBND tỉnh bàn và thông qua các nội dung trình kỳ họp bất thường và kỳ họp cuối năm 2018 của HĐND tỉnh; nghe báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động số 49, số 54 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH TƯ khóa XII gắn với thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy và tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức năm 2018; đề xuất việc cắt giảm biên chế công chức, viên chức, hợp đồng theo Nghị định 68 năm 2019, giao biên chế công chức, viên chức năm 2019; dự kiến chương trình công tác của UBND tỉnh năm 2019.

Dự kiến tại kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm, UBND tỉnh có 18 Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh, tuy nhiên, đến nay mới có 1 Nghị quyết có hồ sơ.

Chỉ đạo nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp bất thường liên quan tới chủ trương đầu tư, thống nhất danh mục sử dụng nguồn cho đầu tư công, trung hạn; rà soát, điều chỉnh đầu tư công, báo cáo UBND tỉnh để trình tại kỳ họp. Đối với kỳ họp cuối năm, các sở, ngành liên quan tới 18 Nghị quyết chuyên đề trình HĐND tỉnh tập trung chuẩn bị nội dung trình UBND tỉnh theo quy định.

Thực hiện Chương trình hành động số 49, số 54 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH TƯ khóa XII gắn với thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy, việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp có 111 nhiệm vụ, đến nay, toàn tỉnh đã hoàn thành 99 nhiệm vụ đạt 89%, trong đó khối quản lý nhà nước hoàn thành 18/18 nhiệm vụ, khối sự nghiệp hoàn thành 81/93 nhiệm vụ. Hiện nay, tỉnh đang tiếp tục thực hiện 12 nhiệm vụ. Các nhiệm vụ về sắp xếp cơ quan chuyên môn cấp huyện đã hoàn thành đạt mục tiêu Đề án đề ra. Hầu hết các nhiệm vụ sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập đã hoàn thành theo yêu cầu, toàn tỉnh đã giảm 87 đơn vị sự nghiệp. Từ năm 2015 đến năm 2018, tỉnh thực hiện cắt giảm 821 chỉ tiêu so với biên chế được giao năm 2015; từ tháng 11/2017 đến nay, có 422 công chức viên chức và lao động hợp đồng 68 được giải quyết nghỉ thôi việc theo Nghị quyết số 31 của HĐND tỉnh.

Tuy nhiên, việc sắp xếp giảm số lượng phòng chuyên môn thuộc các sở, ngành theo Chương trình hành động số 49 của Tỉnh ủy còn vướng các quy định của Bộ, ngành Trung ương; một số đơn vị có khả năng tự chủ cao nhưng đang thực hiện tự chủ ở mức độ thấp hoặc một số đơn vị không có khả năng tự chủ nhưng lại được giao tự chủ một phần. Biên chế hiện có ở một số cơ quan, đơn vị thấp; số lượng tinh giản biên chế theo Nghị định số 108 của Chính phủ chưa nhiều; đối tượng tinh giản biên chế còn bó hẹp; việc cổ phần hóa rất chậm và gặp khó khăn. Việc sáp nhập thôn, tổ dân phố rất phức tạp do phải tuân theo những quy định chặt chẽ và tốn nhiều thời gian, đặc biệt là việc xin ý kiến cử tri.

Năm 2018, Bộ Nội vụ giao biên chế công chức cho tỉnh Vĩnh Phúc là 1.716 chỉ tiêu, HĐND tỉnh giao 1.697 chỉ tiêu. Biên chế công chức các cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện đến tháng 9/2018 là 1.626 người, đạt 95,8% so với tổng biên chế giao. Thực hiện lộ trình tinh giản 10% biên chế theo Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, năm 2019, UBND tỉnh đề xuất giảm 16 biên chế công chức so với năm 2018. Tổng số biên chế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND cấp tỉnh, cấp huyện đề nghị giao năm 2019 là 1.681 chỉ tiêu

Đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động số 49, số 54 của BCH Đảng bộ tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH TƯ khóa XII gắn với thực hiện Đề án số 01 của BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì nhấn mạnh, đây là chủ trương lớn, tỉnh vào cuộc quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Để tiếp tục hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí giao Sở Nội vụ sát sao đôn đốc các đơn vị thực hiện; phối hợp với các địa phương rà soát những bất cập, báo cáo UBND tỉnh đề xuất BTV Tỉnh ủy điều chỉnh cho phù hợp; tiếp tục đề xuất  kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Thực hiện tinh giản biên chế, các cơ quan đơn vị tiếp tục rà soát và quyết liệt thực hiện, phấn đấu đến năm 2019 giảm bằng số T.Ư giao, các năm tiếp theo thực hiện theo lộ trình để đến 2021 giảm được 10%. Trên cơ sở đề án vị trí việc làm, các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, sắp xếp cho phù hợp chức năng, nhiệm vụ; tiếp tục tăng tỷ lệ tự chủ một số cơ quan đơn vị.

Về việc xây dựng dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định về quản lý, tổ chức thực hiện một số chính sách hỗ trợ và cho vay giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018 - 2020 theo Nghị quyết số 207/2015/NQ-HĐND ngày 22/12/2015 của HĐND tỉnh, sau gần 3 năm triển khai thực hiện, trên từng lĩnh vực đã đạt được những kết quả khả quan. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện Quyết định số 18 vẫn còn một số vướng mắc: Số người được vay vốn đi xuất khẩu lao động từ Ngân hàng Chính sách xã hội đạt tỷ lệ thấp so với tổng số lao động đã xuất cảnh; mức vay vốn tín chấp đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài thấp, nhất là đối với thị trường Nhật Bản. Vì vậy, một số nội dung quy định tại Quyết định số 18 phải sửa đổi để phù hợp với văn bản mới.

Kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 18/2016/QĐ-UBND; giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp rà soát bố cục, hình thức văn bản đảm bảo Quyết định được ban hành theo đúng quy định tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động tiếp cận được nguồn vốn vay.

Cho ý kiến vào dự kiến chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh giao Văn phòng UBND tỉnh tiếp thu ý kiến các đại biểu, ban hành dự thảo xin ý kiến các cơ quan đơn vị, địa phương. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao một số sở, ngành đề xuất đề tài khoa học; xây dựng đề tài, luận cứ khoa học thực hiện lộ trình, giải pháp xây dựng thành phố Vĩnh Phúc; tiếp tục đề xuất chính sách thu hút đầu tư giai đoạn 2020-2025, chính sách thu hút cán bộ.

Đức Hiền
vinhphuc.gov.vn

Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :