• Video

  • Album ảnh

Gửi nhận văn bản điện tử giữa cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước

31/07/2018

Ngày 12/07/2018, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg quy định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính

Quyết định này nhấn mạnh một số nguyên tắc gửi, nhận văn bản điện tử trong cơ quan Nhà nước như sau:

- Tất cả các văn bản điện tử thuộc thẩm quyền ban hành và giải quyết của các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước phải được gửi, nhận qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành, trừ khi bên gửi và bên nhận chưa đáp ứng yêu cầu về hạ tầng công nghệ.

- Các cơ quan trong hệ thống hành chính Nhà nước không phát hành văn bản giấy đến bên nhận khi đã gửi văn bản điện tử, trừ văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng; văn bản theo Danh mục do người đứng đầu bộ, ngành, địa phương quyết định.

- Bên nhận có quyền từ chối nhận văn bản điện tử, nếu văn bản điện tử đó không bảo đảm các nguyên tắc, yêu cầu về gửi, nhận và phải chịu trách nhiệm về việc từ chối.

- Quyết định cũng chỉ rõ: Văn bản điện tử phải được gửi ngay trong ngày văn bản đó ký ban hành, chậm nhất là trong buổi sáng ngày làm việc tiếp theo.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 06/09/2018. (Kèm theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg)

Dương Vân Anh
Chánh Văn phòng sở

File đính kèm
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :