• Video

  • Album ảnh

Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019

03/07/2018

Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 24/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-CT ngày 22/6/2018 gồm các nội dung chủ yếu sau:

Về yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2019, chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương thực hiện 6 yêu cầu trong đó phải đánh giá sát thực, đúng thực chất tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. Dự báo kịp thời tình hình thế giới, khu vực, trong nước và của tỉnh, những cơ hội, thách thức đối với sự phát triển để đề xuất giải pháp phù hợp, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực có thể xảy ra. Trên cơ sở kết quả đã đạt được và dự báo tình hình căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 – 2020; các điều kiện thực tế để xác định mục tiêu, nhiệm vụ và các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Kế hoạch phải được triển khai đảm bảo tính hệ thống, đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị. Bảo đảm tính công khai, minh bạch, công bằng, hiệu quả; tăng cường trách nhiệm giải trình trong xây dựng kế hoạch và phân bổ các nguồn lực.

Về mục tiêu tổng quát phát triển kinh tế - xã hội năm 2019: Tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để phát triển nhanh và bền vững. Nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng kết hợp hiệu quả phát triển chiều rộng với chiều sâu. Phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn năm trước, xây dựng tỉnh trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, du lịch của Vùng và cả nước; tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với chuyển đổi lao động nông thôn; sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới; kiểm soát và hạn chế ô nhiễm môi trường. Bảo đảm sự gắn kết giữa phát triển kinh tế với thực hiện an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Về nhiệm vụ xây dựng dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019: Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu dự toán thu NSNN năm 2019 phải được xây dựng theo đúng chính sách, chế độ hiện hành, trên cơ sở đánh giá sát khả năng thực hiện thu NSNN năm 2018; đồng thời, phân tích, dự báo những nhân tố tác động làm thay đổi tình hình đầu tư, phát triển sản xuất - kinh doanh và hoạt động thương mại, xuất nhập khẩu năm 2019; tính toán cụ thể các yếu tố tăng, giảm thu do thay đổi chính sách pháp luật về thu và thực hiện lộ trình cắt giảm thuế để thực hiện các cam kết hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện các biện pháp cải cách, hiện đại hóa công tác quản lý thu, tăng cường thanh tra, kiểm tra, chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, quản lý chặt chẽ giá tính thuế, phát hiện và ngăn chặn các hành vi chuyển giá, trốn lậu thuế; tăng cường xử lý nợ đọng thuế. Phấn đấu tỷ lệ huy động từ thuế, phí vào ngân sách nhà nước năm 2019 đạt khoảng 22-23% GRDP; Dự toán thu nội địa (không kề tiền thu sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) năm 2019 bình quân chung cả tỉnh tăng tối thiểu 12-14% so ước thực hiện năm 2018. Dự toán thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng 4-6% so ước thực hiện năm 2018.

Xây dựng dự toán chi NSNN năm 2019 phù hợp với các mục tiêu cơ cấu lại ngân sách giai đoạn 2016-2020 theo nghị quyết số 07-NQ/TW của Bộ Chính trị, các nghị quyết số 18-NQ/TW, 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), các nghị quyết số 25/2016/QH14, số 26/2016/QH14 của Quốc hội. Thực hiện triệt để tiết kiệm, chống lãng phí ngay từ khâu xác định nhiệm vụ, chủ động sắp xếp thứ tự các nhiệm vụ chi ưu tiên theo mức độ quan trọng, cấp thiết và khả năng triển khai trong năm 2019. Chỉ trình cấp có thẩm quyền ban hành chính sách mới khi cân đối được nguồn; chủ động dự kiến đầy đủ nhu cầu kinh phí thực hiện các chính sách, chế độ, nhiệm vụ mới đã được cấp có thẩm quyền quyết định.

Về xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2019 theo đúng quy định của Luật Đầu tư công, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ, các văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi, bổ sung có hiệu lực (nếu có) và các văn bản hướng dẫn thi hành luật.

Về rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020: Căn cứ các Nghị quyết số 154/NQ-HĐND, số 51/NQ-HĐND; số 38/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; căn cứ các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu trong thời gian 02 năm còn lại của kế hoạch 05 năm 2016 - 2020, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2018 - 2020; trên cơ sở Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 đã được giao, các sở, ngành, địa phương triển khai rà soát đánh giá những kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức sau 03 năm thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020; Dự kiến tình hình thực hiện và khả năng giải ngân của từng dự án đã được giao Kế hoạch đầu tư công trung hạn, tổng hợp tình hình thực hiện và khả năng giải ngân các nguồn vốn trong phạm vi tổng số vốn đầu tư công trung hạn đã được giao còn lại trong 02 năm 2019 và 2020.

Về tổ chức thực hiện: Chủ tịch giao Cục Thống kê ước thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh xong trước ngày 30/6/2018 làm cơ sở cho các ngành, các cấp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2019 gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, trước ngày 15/7/2018. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển KT- XH và dự toán Ngân sách Nhà nước năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019 để triển khai thực hiện và báo cáo UBND tỉnh cho ý kiến trước ngày 15/8/2018.

Lê Duy Thơ
Phó trưởng phòng Tổng hợp Quy hoạch

File đính kèm
Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :