• Video

  • Album ảnh

Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc

22/05/2018

Ngày 19-12-1946 toàn quốc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đứng trước hoàn cảnh vô cùng khó khăn của đất nước, chống thù trong, giặc ngoài, giặc đói, giặc dốt, theo sáng kiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 27-3-1948, Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc để động viên mọi lực lượng cho kháng chiến và kiến quốc. Chỉ thị nêu rõ: “Nước nhà đang kháng chiến và kiến quốc, mục đích thi đua ái quốc là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Để triển khai Chỉ thị này, nhân dịp toàn quốc kỷ niệm 1.000 ngày kháng chiến (Ngày Nam bộ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược 23-9-1945), ngày 11-6-1948 Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa to lớn đối với sự nghiệp cách mạng của dân tộc: động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ diệt giặc ngoại xâm, giặc đói, giặc dốt. Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã đem hết sức mình, tham gia kháng chiến, kiến quốc, đưa đất nước vượt qua thời điểm đầy gian nguy, bảo vệ được chính quyền cách mạng non trẻ, xóa được nạn đói, nạn dốt. Từ những kết quả bước đầu đó, phong trào thi đua ái quốc được tiếp thêm sức mạnh, ngày càng phát triển, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại trong công cuộc giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh của các phong trào thi đua yêu nước, tạo khí thế thi đua thường xuyên, sôi nổi, rộng khắp trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, ngày 4-3-2008 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 258/QĐ-TTg về việc lấy ngày 11 tháng 6 hàng năm là Ngày Truyền thống thi đua yêu nước.

Từ khi có Luật Thi đua, Khen thưởng (2003); Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị, phong trào thi đua yêu nước và công tác thi đua, khen thưởng trong phạm vi cả nước đã có bước tiến bộ. Các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo chính quyền các cấp đã có sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo; các bộ, tổ chức được nhiều phong trào thi đua; Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia hưởng ứng.

Nhằm tích cực hưởng ứng và phát động thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc luôn tổ chức phát động các phong trào thi đua gắn với thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; công chức  công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan ra sức thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Để tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước và hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư ra sức thi đua, tích cực triển khai, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn được giao đạt kết quả tốt:

- Tích cực tham mưu UBND tỉnh xây dựng các Nghị quyết, cơ chế chính sách khai thác các tiềm năng thế mạnh của địa phương, các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Tham mưu UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các cấp, các ngành và các doanh nghiệp phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu do Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra.

- Đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động, nâng cao chất lượng công tác, tham mưu đề xuất giúp UBND tỉnh ban hành chương trình, kế hoạch, các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong chỉ đạo và điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018, phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2018 (7,5-8%).

- Tham mưu Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020  theo đúng Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của HĐND tỉnh.

- Tích cực đề xuất các giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến đầu tư; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phân bổ kịp thời nguồn lực thực hiện các dự án xây dựng nông thôn mới. Tham mưu triển khai cơ chế khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Tiếp tục tham mưu Ban Đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh thực hiện phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016-2020 thuộc tỉnh Vĩnh Phúc đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
-  Mỗi tập thể và từng cá nhân nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, có những biện pháp cụ thể giảm tối đa thời gian trong công tác thẩm định dự án đầu tư công, thẩm định cấp chứng nhận đầu tư, chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định; Triển khai và thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

- Thực hiện tốt, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, thực hành nghiêm túc tiết kiệm chống lãng phí, kiên quyết đấu tranh với những hiện tượng tiêu cực, gây phiền hà, sách nhiễu trong thi hành công vụ.
- Thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức Sở Kế hoạch và Đầu tư  giai đoạn 2016-2021;

- Đẩy mạnh việc "học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với thực hiện các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế-xã hội; Đồng thời gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII về "tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", tự chuyển hóa trong nội bộ. Tích cực hưởng ứng phong trào "Thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí" và các phong trào thi đua yêu nước.

Dương Vân Anh
Chánh Văn phòng sở

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :