• Video

  • Album ảnh

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn

16/05/2018

Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2018 phê duyệt Đề án tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn. Đây là văn bản thể hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên khi tham gia Công ước trong việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức thực hiện pháp luật về phòng, chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người.

Đề án Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn được ban hành với mục tiêu nâng cao nhận thức, hiểu biết của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung Công ước và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức tôn trọng và chấp hành Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Phạm vị thực hiện của Đề án: Triển khai thực hiện trong phạm vi toàn quốc.

Đối tượng thực hiện: Cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Nội dung tuyên truyền và phổ biến gồm: Nội dung cơ bản của Công ước chống tra tấn; các văn bản về việc phê chuẩn, triển khai thực hiện Công ước; Quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn, bao gồm: các quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhất là các quyền, nghĩa vụ liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn; các quyền của người bị bắt, bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự; các tội danh được quy định trong Bộ luật hình sự liên quan đến các hành vi tra tấn; các quy định của Bộ luật dân sự, Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, Luật khiếu nại, Luật tố cáo để bảo đảm thực hiện tốt hơn các quyền con người và phù hợp với yêu cầu của Công ước chống tra tấn; cội dung cơ bản của Luật thi hành án hình sự, Luật thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự, Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật tổ chức Tòa án nhân dân, Luật xử lý vi phạm hành chính, các quy định pháp luật về đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức bảo đảm tôn trọng quyền con người khi thi hành công vụ liên quan đến phòng, chống tra tấn; các quy định pháp luật về bạo lực tại nơi làm việc, bạo lực giới, bạo lực gia đình, bạo lực với trẻ em và các đối tượng yếu thế phù hợp với Điều 16 của Công ước chống tra tấn; các quy định, chính sách dự kiến sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, ban hành mới trong quá trình hoàn thiện thể chế, chính sách về phòng, chống tra tấn; Các hành vi tra tấn, đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người; các biện pháp nghiệp vụ mà cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng được áp dụng trong quá trình tố tụng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và các quy định có liên quan; Tình hình phòng ngừa, đấu tranh, xử lý của các cơ quan nhà nước đối với hành vi tra tấn, đối xử, trừng phạt tàn bạo; vô nhân đạo, hạ nhục con người.

Hình thức tuyên truyền, phổ biến gồm: Biên soạn, phát hành và đăng tải Bộ tài liệu tuyên truyền, phổ biến nội dung Công ước chống tra tấn và các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm pháp luật về phòng, chống tra tấn và nội dung Công ước chống tra tấn; tuyên truyền, phổ biến trực tiếp; tư vấn, hướng dẫn, khai thác tủ sách pháp luật, tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tra tấn; tuyên truyền, phổ biến thông qua hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án hình sự, xử lý vi phạm hành chính, hoạt động tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở… ; thực hiện thông tin, phổ biến thông qua hoạt động đối ngoại của các cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Biện pháp thực hiện gồm: Việc tuyên truyền, phổ biển pháp luật phòng chống tra tấn và Công ước chống tra tấn phải được tiến hành thường xuyên, liên tục gắn với việc triển khai có hiệu quả pháp luật tố tụng hình sự và các văn bản có liên quan. Lồng ghép triển khai đề án với triển khai các chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Lồng ghép, tích hợp các quy định của pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn và Công ước chống tra tấn trong nội dung, chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo các chức danh tư pháp và các nhà trường. Ứng dụng công nghệ thông tin trong việc triển khai tuyên truyền, phổ biến nội dung của Công ước.

Phân Công thực hiện: Bộ tư pháp có trách nhiệm chủ trì phối hợp với các cơ quan, tổ chức liên quan ở trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; hướng dẫn, theo rõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đề án trong cả nước.

Để đạt được kết quả cao khi thực hiện Đề án này, Thủ tướng Chính phủ đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị, địa phươngtổ chức triển khai thực hiện Đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao./.

(Quyết định số 65/QĐ-TTg ngày 12/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ và nội dung Công ước được đính kèm)

Phùng Thị Vân Quỳnh
Phó Chánh văn phòng sở

Các tin khác
Các tin đã đưa ngày:
Số lượt truy cập :